Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Các yếu tố nguy cơ lây nhiễm nghề nghiệp và Các biện pháp phòng tránh

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Dịch tễ học
Các bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp

Nhiễm khuẩn nghề nghiệp: các nhiễm khuẩn xảy ra do phơi nhiễm với các tác nhân sinh học liên quan đến công việc.
NVYT có thể lây nhiễm từ người bệnh, người nhà bệnh nhân, từ các vật trung gian và môi trường.
NVYT có thể truyền bệnh cho bệnh nhân, các NVYT khác, các cá thể khác trong cộng đồng.
4 yếu tố cơ bản gây bệnh nhiễm khuẩn: Tác nhân, đường truyền, vật chủ và môi trường.
 

Đính kèm

Top