Ứng dụng Gom Rác GRAC

Cải thiện điều kiện lao động và năng suất lao động trong ngành may mặc

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Cải thiện điều kiện lao động và năng suất lao động trong ngành may mặc
Cẩm nang hướng dẫn thực hành
Dịch từ tài liệu gốc có tên tiếng anh: Improving working conditions and productivity in the garment industry
 

Đính kèm

Top