Ứng dụng Gom Rác GRAC

Cảm nhận về ĐTM thủy điện

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Theo Nghị định Số 21/2008/NĐ-CP và Nghị định Số 29/2011/NĐ-CP, hầu hết các dự án chỉ phải trình thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM sau khi địa điểm của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận.
Khi địa điểm đã được chấm vào sơ đồ quy hoạch của cá Bộ, các ngành rồi,nếu sau khi không thẩm định được ĐTM, dự án lại phải dừng lại hay sao? điều này quá lãng phí, phải chăng chúng ta đang đi ngược về ĐTM (các nước phát triển họ không làm thế). Đúng ra chúng ta phải ĐTM trước khi lập dự án đầu tư, xem nó có khả thi hay không.
 
Top