Cần tài liệu về các văn bản pháp quy quản lí CTR

nngoctu

Cây công nghiệp
Bài viết
275
Nơi ở
Nghe An

h2t830326

Cỏ 4 lá
Bài viết
61
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Lên mạng Seach nhưng quy định này: Nghị định số 59/2006/N Đ-CP ngày 09/4/2006 của Chính Phủ về Quản lý chất thải rắn, Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 cua Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006; Quyết định số 12/2006/Q Đ-BTNMT ngày 08/9/2006 về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Nghị định số 174/2007/ND-CP ngày 29/11/2007 về Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
 
scroll-topTop