Cần tài liệu về các văn bản pháp quy quản lí CTR

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

nngoctu

Cây công nghiệp
Bài viết
275
Nơi ở
Nghe An

h2t830326

Cỏ 4 lá
Bài viết
61
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Lên mạng Seach nhưng quy định này: Nghị định số 59/2006/N Đ-CP ngày 09/4/2006 của Chính Phủ về Quản lý chất thải rắn, Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 cua Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006; Quyết định số 12/2006/Q Đ-BTNMT ngày 08/9/2006 về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Nghị định số 174/2007/ND-CP ngày 29/11/2007 về Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
 
scroll-topTop