Cấp chứng chỉ hành nghề môi trường

#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
=yeumoitruong2010
Kết quả đạt được sau khóa học
-Nắm vững các yêu cầu về quản lý chất lượng cho doanh nghiệp.
-Học viên có thể thiết lập 1 hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp.
-Học viên được chứng nhận tham gia khoá học bởi YMT.
Ah Đúng vậy chứng nhận của YMT có giá trị như thế nào(đối với doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp) vậy?:018:
 
Top