Cấp mới Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mới Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nộp 03 (ba) bộ hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Phòng/bộ phận chuyên môn về quản lý chất thải rắn của Chi cục Bảo vệ môi trường là đơn vị tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền;
- Cán bộ thụ lý kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ (Trong quá trình xem xét cấp phép, cơ quan cấp phép có thể sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân đăng ký);
- Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (C) và mã số quản lý chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.
- Phòng/bộ phận chuyên môn chuyển Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đến Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả;
- Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm trao Sổ cho tổ chức, cá nhân đăng ký.
II.1.2. Cách thức thực hiện
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký cấp mới Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại trực tiếp tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi đăng ký.
II.1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu tại Phụ lục 1 (A) Thông tư 12/2006/TT-BTNMT;
+ Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo đơn đăng ký quy định tại Phụ lục 1 (B) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT.
- Số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mới Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại lập 03 (ba) bộ hồ sơ.
II.1.4. Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký cấp mới Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo trình tự thời gian như sau:
- Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có (7 ngày);
- Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (12 ngày).
* Lưu ý: thời hạn giải quyết không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.
II.1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cáccá nhân, tổ chức có phát sinh chất thải nguy hại trong hoạt động sản xuất.
II.1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ môi trường.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng/bộ phận chuyên môn về quản lý chất thải rắn của Chi cục Bảo vệ môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện nơi có cơ sở đăng ký.
II.1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
II.1.8. Lệ phí
Có thu lệ phí (mức phí quy định cụ thể tại từng địa phương).
II.1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.
II.1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không có.
II.1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Ngày có hiệu lực: 01/7/2006.
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 03/9/2006;
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/ NĐ-CP. Ngày có hiệu lực: 21/3/2008.
- Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại. Ngày có hiệu lực: 21/01/2007.
- Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. Ngày có hiệu lực: 19/01/2007.
- Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 21/10/2008.
- Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 07/01/2009.
 
scroll-topTop