câu hỏi bài tập môn quản lý chất thải nguy hại

habang0889

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Câu 7:
- Anh chị hãy cho biết giới hạn trên của tính nổ? giới hạn dưới của tính nổ?
- Hãy xác định giới hạn trên và dưới của tính nổ đối với hỗn hợp hơi và không khí có thành phần 30 % benzen, 70 % rượu etyl (theo thể tích). Biết: giới hạn nổ trên (theo V) của benzen và rượu etyl lần lượt là 7,0 % và 19,0 %. Giới hạn nổ dưới (theo V) của benzen và rượu etyl lần lượt là 1,4 % và 4,0 %.
Câu 8: Một hệ thống sây fim sử dụng không khí nóng để bốc hơi axeton. Hỗn hợp hơi axeton-không khí có lưu lượng là 6.000 m3/h chứa 430 kg/h axeton bốc hơi được dẫn theo đường ống tới lò đốt. Axeton có một số tính chất vật lý như sau:
Công thức hóa học CH3COCH3
Khối lượng phân tử 54 kg/mol
Điểm sôi 560C
Nhiệt độ bắt cháy 5370C
Giới hạn nổ dưới 2,5 %v
Giới hạn nổ trên 12,8 %v
Hãy xác định nồng độ axeton trong ống? ở nồng độ này có nguy hiểm không? Cần phải làm gì để duy trì nồng độ axeton trong ống là ≤ 0,25 giới hạn nổ thấp?
có anh chị nào biết giải 2 bài tập này ko ạh?hoặc biết dạng này có trong giáo trình nào thì bảo em với?em kamr ơn nhiều.
 
scroll-topTop