Câu hỏi ôn thi Kinh tế tài nguyên đất

haisam_dh06km

Mầm xanh
Bài viết
7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Những tính chất đặc trưng của tài nguyên đất.
2. Nghiên cứu kinh tế tài nguyên đất cần chú ý các mối liên hệ kinh tế, xã hội gì?
3. Kinh tế học được vận dụng trong kinh tế tài nguyên đất như thế nào? Ví dụ.
4. Nhân tố ảnh hưởng việc khai thác và sử dụng tài nguyên đất.
5. Đất vừa có thể được hiểu như là tài nguyên vừa được hiểu như là tài sản. Quan điểm của cá nhân về vấn đề này.
6. Những mục đích sử dụng đất chính ở Việt.nam. Trong thời gian khoản 10 năm qua mục đích sử dụng đất đã thay đổi ra sao (có thông tin dẫn chứng).
7. Hiệu quả sử dụng đất được hiểu như thế nào? Đo lường ra sao? Nhân tố nào ảnh hưởng hiệu quả sử dụng đất.
8. Yếu tố ảnh hưởng nhu cầu về đất đai ở Việt Nam. Cho biết thay đổi nhu cầu về đất đai trong thời gian gần đây ở Việt Nam.
9. Lý thuyết về tối ưu hóa trong quản lý sử dụng đất là gì. Trình bày hai nguyên tắc sử dụng đất: (i) MVP=MFC; và (ii) MR=MC nhằm đạt mục tiêu tối đa hóa lợi ích. Cho biết ý kiến cá nhân về hai nguyên tắc này, ví dụ ý nghĩa kinh tế, khả năng vận dụng, ảnh hưởng đến tài nguyên, v.v.)
10. Vẽ đồ thị thể hiện đất cận biên. Trình bày ý nghĩa đất cận biên.
11. Trình bày những nội dung quan trọng của địa tô.
12. Hai vấn đề đặt ra trong quyết định sử dụng tài nguyên đất là (a) đạt được tối đa hóa lợi ích ngắn hạn nhưng có thể nhanh chóng cạn kiện trong tương lai; và (b) Giới hạn sử dụng đất và phải bảo tồn để có thể sử dụng tài nguyên lâu dài. Thực tế vì sao hướng quyết định (b) thường xảy ra nhiều hơn.
13. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng quyết định bảo tồn đất.
14. Vẽ sơ đồ minh họa một số tình huống về kết quả thực hiện bảo tồn đất. Ý kiến của cá nhân về tình huống nào phổ biến trong thực tế nhất, tình huống nào có tính khả thi để thực hiện là cao nhất.
15. Đặc điểm về quyền sở hữu đất đai ở Việt Nam? Ý kiến cá nhân về hình thức sở hữu đất đai.
16. Việc thay đổi quy định hình thức sở hữu đất đai có ảnh hưởng đến những vấn đề cơ bản gì.
17. Mục tiêu và nội dung chính của chính sách đất đai ở Việt Nam.
18. Ưu nhược điểm của việc tích tụ đất đai ở Việt Nam.
19. Tính bền vững của sử dụng đất trong nông nghiệp là gì. Tính bền vững của sử dụng đất trong phi nông nghiệp là gì.
20. Trong sản xuất, hiệu quả kinh tế sử dụng đất khác với hiệu quả sử dụng vật tư nông nghiệp như thế nào.
 
scroll-topTop