CDM - Cơ chế phát triển sạch

green_leaf

Cây ăn trái
Bài viết
84
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cơ chế phát triển sạch (Clean Development Mechanism - CDM) là một trong ba cơ chế thiết lập bởi Nghị định thư. Cơ chế này đóng vai trò rất quan trọng đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Có 2 phương thức CDM, đó là CDM cho giảm khí nhà kính (CDM thông thường hay CDM năng lượng) và CDM cho hấp thụ khí nhà kính bằng các bể hấp thụ (Trồng rừng/ Tái trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch hay AR-CDM).
Dưới Nghị định thư Kyoto, Các bên trong Phụ lục (các quốc gia) có nghĩa vụ thực hiện việc giảm phát thải khí nhà kính (mục tiêu giảm phát thải) trong khi Các bên ngoài Phụ lục I (các quốc gia) không có mục tiêu phát thải. Các hệ thống CDM hướng tới thực hiện các hoạt động dự án nhằm giảm phát thải khí nhà kính (hoặc loại bỏ khí nhà kính bằng các hoạt động lâm nghiệp) ở các nước ngoài Phụ lục I. Thông qua các hoạt động dự án này, các tín chỉ cácbon sẽ được ban hành dựa trên giảm phát thải (hoặc lượng bị loại bỏ nhờ các hoạt động lâm nghiệp). Tín chỉ cácbon thu được từ các hoạt động CDM được gọi là Giảm phát thải được chứng nhận (CER), và các giảm phát thải sẽ bổ sung cho bất kỳ sự suy giảm nào có thể xảy ra trong trường hợp không có các hoạt động dự án được chứng nhận.. Các bên trong Phụ lục I có thể sử dụng CER để thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto. Như vậy là lượng giảm phát thải của Các bên trong Phụ lục I sẽ tăng lên. Mặt khác, Các bên ngoài Phụ lục I cũng được hưởng lợi từ việc bán (chuyển) tín chỉ cácbon cho Các bên trong Phụ lục I. Cơ chế này sẽ đem lại lợi ích cho các bên tham gia.
 
scroll-topTop