Chất lượng cuộc sống của người dân Việt lại giảm nữa rồi. hic.

scroll-topTop