Chất thải nguy hại từ thiết bị điện tử

Trần Hoàng Minh

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo thông tư số 12/2011/TT-BTNMT về chất thải nguy hại thì các thiết bị thải có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không dính thành phần nguy hại vượt ngưỡng) là chất thải nguy hại **
Như vậy các bản mạch điện tử (PCB- printed circuit board) được lắp rác các tụ, các thiết bị....theo tiêu chuần RoSH có xem là chất thải nguy hại hay không ? ở đây có cụm từ "trừ bản mạch điện tử không dính thành phần nguy hại vượt ngưỡng" được hiểu theo nghĩa nào ?
có đồng chí nào nghiên cứu về chất thài nguy hại xin chỉ giáo giúp với
 
scroll-topTop