Chất thải rắn nước ta?

Mr Wrong

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
hệ số phát sinh chất thải rắn? theo cấp đô thị, theo khu vực thành thị và nông thôn?
Lượng chất thải rắn phát sinh và lượng chất thải rắn thu gom khác nhau như thế nào, giải thích? tính toán lượng chất thải rắn phát sinh cho 1 cộng đồng với dân số 15.000 người, đô thị loại 1.
tính lượng chất thải rắn phát sinh cho một gia đình có 2 – 4 người; 4-6 người; 6 – 10 người?
 
Top