Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2010 về chấn chỉnh công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý, tiêu hủy

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2010 về chấn chỉnh công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý, tiêu hủy chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
Số: 04/CT-UBND​
Biên Hòa, ngày 11 tháng 3 năm 2010

CHỈ THỊ
VỀ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ, TIÊU HỦY CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.​
Trong những năm qua, việc thu gom, vận chuyển và xử lý, tiêu hủy chất thải rắn (CTR) ở các khu đô thị, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trong toàn tỉnh đã được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc phân loại, thu gom, vận chuyển chưa đúng quy định và xử lý, tiêu hủy chất thải vẫn chưa triệt để, gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước dưới đất và làm ảnh hưởng cuộc sống người dân.
Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy CTR thông thường, CTNH, cải thiện chất lượng môi trường sống đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển bền vững; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN, CCN và các doanh nghiệp trong KCN, CCN chấn chỉnh ngay hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy CTR thông thường, CTNH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:
 

Đính kèm

  • 04_CT-UBND.doc
    75.7 KB · Lượt xem: 1,010
scroll-topTop