chỉ tiêu về chất lượng môi trường không khí ?

nama4k3

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
tuyên quang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
chỉ tiêu về môi trường không khí có nhiều chỉ tiêu , tùy vào công nghệ xử lý , các ngành nghề, bạn tham khảo các chỉ tiêu trên ở :
- Thông tư số 16/2009 ban hành kèm theo thông tư này 02 QCVN về môi trường : QCVN 05/2009(quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung quanh) ; QCVN 06/2009 (quy chuẩn quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh). Thông tư có hiệu lực thi hành 01/01/2010.
- Thông tư 25/2009 ban hành QCVN 19/2009 (quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ). Thông tư có hiệu lực từ 01/01/2010.
- QCVN 05/2009 áp dụng thay thế tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5937:2005.
- QCVN 06/2009 áp dụng thay thế tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5938:2005.
- QCVN 19/2009 áp dụng thay thế tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5939:2005.
- QCVN 30/2010 quy chuẩn quốc gia khí thải lò đốt chất thải công nghiệp.
- Một số QCVN quy định mức giới hạn tối đa cho phép đối với khí H2S:
TCVN 6993/2001; TCVN 3733/2002; TCVN 5939/2005; QCVN 06/2009
Ta có thể đưa ra một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng kk như : chỉ tiêu về bụi, no, co, so2, h2s, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió...
 
scroll-topTop