Ứng dụng Gom Rác GRAC

Cho đóng góp 1 tí.

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trung mục tài liệu MT, các MOD làm ơn chia ra cho dể tìm kiếm 1 chút, có thể theo cấu trúc sau:
1. Kỹ thuật môi trường
1.1 TL Tiếng Anh
1.2 TL Tiếng Việt
2. Quản lý môi trường:
2.1 TL Tiếng Anh
2.2 TL Tiếng Việt
Chú các bác để 1 đống như thế rất khó search, mà không phải tất cả tài liệu mọi người cũng quan tâm hết.
Chúc Diễn đàn ngày càng phát triễn.
 
Top