cho em hỏi về khử Fe

D

DinhTrung

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
em có bảng phân tích chất lượng nguồn nước như thế này
Stt Chỉ tiêu Đơn vị Nước mặt Nước ngầm Tiêu chuẩn
1 Độ đục NTU 96 45 5
2 Độ màu Co 40 40 10
3 pH 7,09 6,64 6,5-8,5
4 sắt tổng cộngmg/l 3,8 9,40 0,3

5 Độ cứng tổng cộng mgCaCO3/l 32 200 500
6 Độ kiềm tổng cộng mgCaCO3/l 28 204
7 Chất rắn tổng cộng mg/l 235 503
8 Chất rắn hòa tan mg/l 72 478 1000
9 Chất rắn lơ lửng mg/l 163 25 5
10 Hàm lượng chất hữu cơ mgO2/l 2,9 1,90 2,0
11 Đô oxy hóa mg/l - 3 <2

( hic hok biết kẻ bảng trong này làm sao hết trơn >"<)

em thiếu thông số độ oxy hóa và thông số hàm lượng muối tổng cộng...
anh chị nào có thể giúp em lấy được 2 thông số từ bảng trên hok
 

ttnt

Mầm 2 lá
Bài viết
29
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ví dụ trong một bài mình có nha:
Tổng hàm lượng muối trong nguồn nước:
Hàm lượng muối trong nước được xác định bằng công thức:
P= Me + Ae + 1,4*[Fe2+] + 0,5*[HCO3- ] + 0,13*[SiO2- ]
Trong đó:
• Me: Tổng hàm lượng các ion dương = [Na+] + [K+] + [Ca2+] + [Mg2+] + [NH4+] = 30 + 76,1 +2,41 + 1,48 = 110 (mg/l)
• Ae: Tổng hàm lượng các ion âm = [SO42-] + [Cl-] + [NO2-] = 21 + 25 = 46(mg/l)
P = 110+ 46 + 1,4*[Fe2+] + 0,5*[HCO3- ] + 0,13*[SiO2- ] (mg/l)
 
  • Thread starter DinhTrung
  • Ngày gửi
scroll-topTop