Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải Cho em hỏi

de^

Member
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Một số định nghĩa trên sẽ giúp được bạn:

The term anoxia means a total depletion in the level of oxygen, an extreme form of hypoxia or "low oxygen".
Anaerobic organism, any organism whose redox metabolism does not depend on free oxygen
Anaerobic ammonium oxidation, anammox, the microbial process combining ammonium and nitrite
Anaerobic environment, an aquatic environment with little available oxygen - see Hypoxia (environmental)
 

de^

Member
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Một sinh vật kỵ khí hoặc yếm khí là bất kỳ sinh vật mà không cần oxy cho sự tăng trưởng. Nó có thể phản ứng tiêu cực hoặc thậm chí chết nếu oxy là hiện tại, có nghĩa là nó có thể thực hiện chức năng cơ thể của mình tốt hơn trong điều kiện thiếu ôxy. Một sinh vật kỵ khí có thể là đơn bào hoặc đa bào
 
Top