CHỦ ĐỀ NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2012

duongmtk28

Mầm xanh
Bài viết
14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Năm 2012 là một năm đặc biệt, đánh dấu sự kiện Rio tròn 20 năm.

Năm 2012 sẽ đánh dấu sự kiện Hội nghị Rio+20 sẽ được diễn ra tai Brazil bao gồm hai nội dung chính: Một nền Kinh tế Xanh trong bối cảnh phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo và khuôn khổ thể chế cho phát triển bền vững.
Chủ đề ngày môi trường thế giới năm 2012 sẽ được lựa chọn là: Green Economy: Does it include you? - Kinh tế Xanh: Có vai trò của Bạn? và sẽ được đăng cai tổ chức tại Brazil. Còn ở Việt Nam, Bộ TNMT đã chọn Quảng Ninh để tổ chức hưởng ứng ngày này!!

Bạn nào biết nơi nào cung cấp, bán hay phát áo, mũ có logo hưởng ứng ngày môi trường năm nay thì POST lên cho mình với nha!!
 
scroll-topTop