Chứng chỉ Giảng viên đào tạo quản lý chất thải nguy hại

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mẫu Chứng chỉ Giảng viên đào tạo quản lý chất thải nguy hại
chatthainguyhai1.jpg
chatthainguyhai2.jpg


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-TCMT
Hà Nội, ngày tháng năm 2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận giảng viên về quản lý chất thải nguy hại

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số ......../TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận cho các ông/bà có tên tại Phụ lục kèm theo Quyết định này đủ yêu cầu làm giảng viên đào tạo quản lý chất thải nguy hại.
Điều 2. Các ông/bà có tên tại Phụ lục kèm theo, Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT,…

TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
 
scroll-topTop