Chứng từ CTNH

habac69

Cây công nghiệp
Bài viết
115
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bây giờ theo quy định của Thông tư 12/2011 thì Chứng từ CTNH do chủ nguồn thải, quản lý CTNH tự in theo mẫu, đánh máy rồi đóng dấu là được. Sự khác biệt giữa các liên thì có phần đánh dấu ở phía cuối của chunwgs từ như: T, 2T...
Đây là nhằm giảm thủ tục rườm ra theo cải cách hành chính đó mà.
 

yeumt

Mầm xanh
Bài viết
25
Nơi ở
436a/24 Đường 3/2, Phườ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bây giờ theo quy định của Thông tư 12/2011 thì Chứng từ CTNH do chủ nguồn thải, quản lý CTNH tự in theo mẫu, đánh máy rồi đóng dấu là được. Sự khác biệt giữa các liên thì có phần đánh dấu ở phía cuối của chunwgs từ như: T, 2T...
Đây là nhằm giảm thủ tục rườm ra theo cải cách hành chính đó mà.

Chủ nguồn thải chuyển giao xử lý chất thải (chưa có sổ đăng ký CNT và file mẫu chứng từ CTNH) thì đơn vị vận chuyển hoặc xử lý in cung cấp cho chủ nguồn thải.
 

yeumt

Mầm xanh
Bài viết
25
Nơi ở
436a/24 Đường 3/2, Phườ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bây giờ theo quy định của Thông tư 12/2011 thì Chứng từ CTNH do chủ nguồn thải, quản lý CTNH tự in theo mẫu, đánh máy rồi đóng dấu là được. Sự khác biệt giữa các liên thì có phần đánh dấu ở phía cuối của chunwgs từ như: T, 2T...
Đây là nhằm giảm thủ tục rườm ra theo cải cách hành chính đó mà.
Bàn làm về chất thải nguy hại àh
 
scroll-topTop