Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Chứng từ quản lý CTNH

Nghia_VĐ

New Member
#1
#2
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
- Công ty bạn vừa vận chuyển vừa xử lý chất thải nguy hại cơ à? hay đó. Công ty bạn tên là gì vậy?
- Mình nghĩ, nếu công ty đó chưa có sổ chủ nguồn thải thì phải hướng dẫn họ lập sổ chủ nguồn thải đi thôi, Nếu không có sổ chủ nguồn thải mà vẫn vận chuyển và xử lý thì bạn căn cứ vào đâu mà làm hợp đồng và cả chứng từ CTNH nữa.
 
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi bạn ! Bạn vận chuyển xử lý CTNH cho bất cứ công ty nào đều phải hoàn thiện hợp đồng và chứng từ CTNH. Đối với CTCN không nguy hại thì không cần chứng từ CTNH.
Quy định tại điều 25 và 26 của TT 12/2011/TT- BTNMT, bạn có thể tham khảo thêm cách điền chứng từ tại Phụ lục 3 của TT này.
bạn có thể liên hệ mình: Lê Thanh Tuấn
Tel: 0934 48 49 48
Email: moitruong.bacnam3848@gmail.com
Bên mình chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại và không nguy hại và tư vấn môi trường
website: http://moitruongbacnam.vn/
 
Top