chương trình CP tại công ty BTCO

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
chương trình sản xuất sạch hơn tại công ty BTCO, đây là 1 phần trong hợp phần sản xuất sạch hơn hợp tác giữa Việt Nam- Đan Mạch
Thông tin về BTCO:
http://www.btcoconut.com
The Company's facilities and workforce are as follows:

The company is applying the quality management system under the standard of ISO 9001-2000, GMP, and HACCP.
The producing factory achieves the HACCP standard with totally automatic equipment line with the capacity of 20 tons of finished product per day. In the first quarter of 2006, the company's capacity is upgraded to 50 tons of finished product per day.
One laboratory examines physics and chemistry standard.
One microorganism department examines microorganism standard.
Highly skilled producing workers, processing procedure is under GMP standard.
Đây là hình ảnh sơ bộ của đoàn tư vấn khi vào công ty, nhiệm vụ ban đầu là xác định các tiềm năng sản xuất sạch và chuẩn bị các bước tiếp theo. Đây chỉ là hình ảnh mang tính giới thiệu thôi, không chi tiết được :savage:

 
scroll-topTop