Ứng dụng Gom Rác GRAC

Chương trình WISE - Cải thiện điều kiện làm việc cho Doanh Nghiệp vừa và nhỏ

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Đây là tài liệu của tổ chức lao động thế giới ILO nhằm thay đổi nhận thức của người lao động trong việc cải tiến trong sản xuất.

Bảng kiểm định hành động dành cho quản đốc và công nhân trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

* Xác định đâu là ĐIỂM TỐT và đâu là ĐIỂM CẦN SỬA ĐỔI

* Nếu là điểm tốt: Học tập ngay và từng bước ứng dụng cho cơ sở mình

* Nếu là điểm chưa tốt cần sửa đổi: Tìm giải pháp phù hợp để sửa đổi
 

Đính kèm

Top