Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

clip-Báo cáo về Năng Lượng Sinh Học

#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
à hóa ra là clip về nãng lýợng sinh học tồn tại trong con ngýời, mới ðầu mình cứ týởng là nãng lýợng gì cõ chứ,nó còn có 1 cái tên chuyên ngành khác cõ, ma mình quên mất tên rồi, cái này ở huyện mình giờ ðang có nhiều ngýời tập lắm, vì nó giúp ngýời ta khỏi một số bệnh, tãng cýờng sức khỏe, sức ðề kháng, tinh thần sảng khoái hõn... có nhiều kiểu tập nhý: yoga, ngồi thiền... nhýng những phýõng pháp này ðòi hỏi tính kiên trì rất cao, nên ban ðầu nhiều ngýời thấy hay hay thì tập nhýng ðýợc một thời gian thì chán lại bỏ.
Nói chung ngýời nào tập ðạt ðến 1 trình ðộ nào ðó thì nãng lýợng trong ngýời cứ thế mà có nhiều hay ít, có thể phóng 1 phần nãng lýợng ðó ra ðể chữa bệnh, khi chết thì nãng lýợng vẫn lýu ở cõ thể nên trong ðoạn trên các bạn có thể thấy có ông dùng cái máy dò ðể cạnh ngôi mộ thì nó quay ðọ Nhiều ngýời luyện ðến trình ðộ cao không biết yoga nhý thế nào nhýng ngồi thiền thì họ nói rằng có thể nói chuyện với ngýời âm, có thể nói chuyện với nhau khi cách xa hàng trãm, thậm chí nghìn cây sôì(coì chuì quen bôì miÌnh baÒo coì lâÌn ông ðaÞ ði nghe môòt ông Viêòt KiêÌu õÒ miÞ ngôÌi õÒ bên myÞ maÌ noìi truyêòn,truyêÌn nãng lýõòng vêÌ cho moòi ngýõÌi õÒ Viêòt Nam, môÞi ngýõÌi muôìn vaÌo nhâòn nãng lýõòng thiÌ phaÒi tôìn vaÌi trãm ðoì). NgýõÌi naÌo ðaòt ðêìn triÌnh ðôò cao(nãng lýõòng maÌu hay caìi giÌ maÌu ðâìy) thiÌ tay coÌn coì thêÒ laÌm cho phaìt saìng ðýõòc??
MiÌnh chiÒ biêìt coì vâòy thôi(ðêÌu do biêìt týÌ nhýÞng nguôÌn tin týÌ nhýÞng ngýõÌi coì thêÒ noìi laÌ quen biêìt, không phaÒi týÌ mâìy caìi baìo laì caÒi)khi naÌo biêìt thêm giÌ nýÞa xin noìi tiêìp...
Toìm laòi nãng lýõòng naÌy chiÒ chuÒ yêìu duÌng trong chýÞa bêònh hoãòc tiÌm kiêìm môò liêòt siÞ chýì không thêÒ hoãòc chýa thêÒ laÌ nguôÌn nãng lýõòng ðể laÌm nhiên liêòu ðýõòc.
 
Top