Ứng dụng Gom Rác GRAC

clip giới thiệu đánh giá tác động môi trường - luật bảo vệ môi trường 2014

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
clip giới thiệu đánh giá tác động môi trường theo luật bảo vệ môi trường 2014 và Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 
Sửa lần cuối:
Top