có bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ cho nhà chung cư?

ohchick

Cây công nghiệp
Bài viết
102
Nơi ở
Nghệ An
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
chào bạn, khoản 1 điều 5 của Nghị định 130/2006/NĐ-CP qui định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có ghi đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
Nó ghi như sau:
Điều 5 khoản 1: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó.
 
scroll-topTop