Cơ quan cấp giấy phép

Anhpha

Mầm xanh
Bài viết
6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tại điều 16, chương 3 Nghị định 201/2013 quy định các đối tương không phải làm hồ sơ xả thải và khai thác, bạn xem mình thuộc ở đối tượng nào. Điều 29 chương 3 quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Sở tài nguyên môi trường chứ không phải ủy ban. Bạn có gì thắc mắc hay cần làm hồ sơ bạn có thể alo cho mình số 0916793089(pha) hay mail anhpha.lighthouse@gmail.com
 
scroll-topTop