Ứng dụng Gom Rác GRAC

Cơ sở phải quan trắc chất lượng đất định kỳ?

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nội dung quan trắc chất lượng đất định kỳ được quy định cụ thể tại điều 12, chương III của nghị định 19/2015/NĐ-CP đó bạn. Trích nguyên văn như sau:
"2. Các cơ sở sau đây phải thực hiện quan trắc chất lượng môi trường đất định kỳ, báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Cơ sở xử lý chất thải;

b) Cơ sở khai thác khoáng sản;

c) Cơ sở sản xuất hóa chất và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng hóa chất độc hại thuộc Danh mục thực hiện quan trắc chất phát thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 121 Luật Bảo vệ môi trường."
Như vậy chỉ những trường hợp trên mới quan trắc thôi bạn ạ, mới có nghị định, chưa có thông tư hướng dẫn.
 
Top