Công ty dự định chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2015

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công ty bạn cần đào tạo lại nhận thức tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2015, nhận biết các điểm mới (yêu cầu mới) của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.
iến hành chỉnh sửa tài liệu: sổ tay, quy trình...để phù hợp với các yêu cầu mới của ISO 9001: 2015
Bạn có thể mời đơn vị tư vấn đến đào tạo sự khác nhau của 2 phiên bản trong vòng 1 buổi hay 1 ngày còn nếu đào tạo lại tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 thì cần khoảng 2-3 ngày.
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nếu mình nhớ k nhầm thì ISO 9001:2015 chưa chính thức áp dụng mà ?
Như vậy muốn apply, cũng phải tầm 1 năm nữa.
Vì lúc này, các cty kiểm toán độc lập muốn đánh giá cũng phải có chứng nhận đánh giá.
Không phải muốn là làm được ngay đâu.
Bên bạn nên chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ theo hệ thống mới chứ chưa cần apply theo hệ thống mới.
 
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình xin bổ sung như sau:
Các tổ chức đã đạt được ISO 9001:2008 nay muốn chuyển sang tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2015 cần thực hiện bổ sung các hoạt động sau:

1. Phổ biến/ đào tạo cho cán bộ nhân viên về các thay dổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Thời gian đào tạo khoảng 1-2 buổi
- Rà soát, sửa đổi, ban hành lại các tài liệu liên quan cho phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2015 về các nội dung cơ bản sau:

- Những tài liệu có viện dẫn tới ISO 9001: 2008 trước đây cần được sửa đổi để viện dẫn tới ISO 9001:2015

- Trong sổ tay chất lượng, thay đổi một số thuật ngữ theo tiêu chuẩn cũ thành các thuật ngữ theo tiêu chuẩn mới

- Bổ sung vào Sổ tay chất lượng hoặc Thủ tục đào tạo khả năng có thể thực hiện các hoạt động khác ngoài đào tạo (ví dụ như: luân chuyển, điều động nhân sự …) để đảm bảo cán bộ nhân viên có đủ năng lực thực hiện công việc)

- Xem xét các điều kiện liên quan đến sản phẩm khi cung cấp cần xem xét các hoạt động bổ sung khác như tái chế hoặc xử lý sản phẩm thải ra.

- Sửa Thủ tục Đánh giá nội bộ để làm rõ: “ Hành động khắc phục phải bao gồm 2 nội dung:khắc phục (để xử lý hậu quả) và hành động khắc phục (để loại bỏ nguyên nhân, tránh tái diễn sự không phù hợp).

- Sửa Thủ tục Hành động khắc phục và hành động phòng ngừa để làm rõ “ Phải thực hiện hành động nhằm loại bỏ các nguyên nhân của sự không phù hợp và phải xem xét lại hiệu lực/ hiểu quả của hành động khắc phục đã thực hiện”

2. Xem xét và bổ nhiệm lại QMR nếu QMR hiện tại không phải là người của tổ chức

3. Lên kế hoạch đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo theo các yêu cầu mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đặc biệt là xem xét về rủi ro trong môi trường dịch vụ, kinh doanh, sản xuất.
 
Top