Công văn 1164/BNN-KHCN đề xuất nhiệm vụ môi trường bổ sung năm 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Thảo luận trong 'TIÊU CHUẨN - QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG' bắt đầu bởi le thanh ly, 26/4/11. Trả lời: 0 / Đọc: 1,158

 1. le thanh ly

  Member
  + Nơi ở:
  + Giới tính: Nữ
  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

  Số: 1164/BNN-KHCN
  V/v đề xuất nhiệm vụ môi trường bổ sung năm 2011


  Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011  Kính gửi:


  - Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;
  - Các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Bộ.

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ môi trường bổ sung cho năm 2011. Các nhiệm vụ đề xuất bổ sung phải phù hợp với Thông tư số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn quản lý nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường. Nhiệm vụ đề xuất tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

  - Triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ do Bộ, ngành chủ trì thực hiện được nêu trong các Chiến lược, Kế hoạch, chương trình và các Quyết định được phê duyệt bởi Thủ tướng Chính phủ.

  - Đề xuất xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường, định mức kinh tế - kỹ thuật môi trường, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường.

  - Các nhiệm vụ dự án phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường các điểm nóng, bức xúc (làng nghề, nông thôn); kiểm soát việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

  - Xây dựng và triển khai nhân rộng mô hình thí điểm về xử lý ô nhiễm môi trường, áp dụng sản xuất sạch hơn và các công nghệ thân thiện với môi trường.

  - Khắc phục một số điểm nóng về môi trường do chất độc da cam/dioxin.

  - Giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.

  - Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường.  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
  - Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
  - Lưu: VT, Vụ KHCN và MT.


  TL. BỘ TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
  Triệu Văn Hùng
  #1
  Đang tải...

Chia sẻ trang này