CUỘC THI QUỐC GIA CẢI THIỆN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC LẦN THỨ VI

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CUỘC THI QUỐC GIA
CẢI THIỆN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC LẦN THỨ VI
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

image001.gif


Số: /QĐ-TCMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
image002.gif


Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2008QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi quốc gia
“Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước ” lần thứ VI
image003.gif
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 132/2008/QĐ- TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường;
Căn cứ thoả thuận giữa Cục Bảo vệ môi trường (nay là Tổng cục Môi trường) với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Báo Khoa học & Đời sống và Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Nâng cao nhận thức cộng đồng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ VI, gồm các thành viên sau:
1. Ông Nguyễn Ngọc Sinh- Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Công Quang – Giám đốc Trung tâm Nâng cao nhận thức cộng đồng - Tổng cục Môi trường, Phó Trưởng ban;
3. Bà Nguyễn Thị Sơn- Chuyên viên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên;
4. Ông Nguyễn Minh Quang- Tổng biên tập báo Khoa học và Đời sống, Uỷ viên;
5. Bà Đỗ Thị Huyền- Đại sứ quán Thuỵ Điển, Uỷ viên.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Cuộc thi.
Ban tổ chức hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3: Các thành viên của Ban tổ chức Cuộc thi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận
- Như Điều 3;
- Lưu VT.CĐ.Hg15

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đã


Nguyễn Thế Đồng

THỂ LỆ CUỘC THI “CẢI THIỆN VIỆC SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC” LẦN VI
I. Lịch sử cuộc thi:

600Daisu_GL.jpg
Lễ trao giải Cuộc thi lần thứ III
Năm 1994, Giải thưởng Stockholm về nước dành cho lứa tuổi học sinh (SJWP) được thành lập bởi Quỹ Stockholm (SWF) và là một bộ phận của Giải thưởng Stockholm về nguồn nước thế giới, nhưng chỉ giới hạn ở Thuỵ Điển. Từ năm 1997, SJWP trở thành một giải thưởng quốc tế được trao cho các nhà khoa học trẻ ở lứa tuổi học sinh của các quốc gia trên thế giới có những đề án hoặc những công trình nhằm mục đích cải thiện tình trạng sinh thái trong môi trường nước. Cuộc thi này được tiến hành hàng năm ở mỗi quốc gia. Người được giải thưởng cao nhất ở cấp quốc gia sẽ được tham dự cuộc thi quốc tế tại Thụy Điển.
Năm 2003, lần đầu tiên, cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam với sự tài trợ của Sida, cuộc thi đó được các em học sinh trên cả nước nhiệt liệt hưởng ứng với 183 bài dự thi thuộc 17 tỉnh. Cuộc thi lần thứ 2: 1993 bài thuộc 34 tỉnh. Cuộc thi lần thứ 3: 885 bài thuộc 15 tỉnh. Cuộc thi lần thứ 4: 1221 thuộc 15 tỉnh. Cuộc thi lần 5 : 2761 bài thuộc 17 tỉnh, thành phố.
II. Thể lệ cuộc thi
1. Tên cuộc thi: Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước
2. Cơ quan đồng tổ chức:
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Khoa học & Đời sống.
3. Cơ quan tài trợ: ) Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan phát triển quốc tế Thuỵ Điển (Sida).
Đồng thời Ban tổ chức mong nhận được sự tài trợ của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.
4. Cơ quan quản lý: Tổng cục Môi trường
5. Mục đích cuộc thi:
- Khuyến khích tinh thần tập sự, sáng tạo nghiên cứu khoa học.
- Cổ vũ, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng thông qua chủ đề Nước.
- Tìm kiếm tài năng trẻ.
- Hưởng ứng cuộc thi quốc tế Giải thưởng Stockholm về nước dành cho lứa tuổi học sinh.
6. Đối tượng dự thi:
Học sinh các trường trung học phổ thông hoặc trung học dạy nghề của Việt Nam, dưới 20 tuổi (sinh năm 1990 trở đi). Học sinh dự thi với tư cách cá nhân hoặc nhóm, nhưng không quá 3 người.
7. Nội dung cuộc thi:
Người dự thi đề xuất và thực hiện các sáng kiến hoặc giải pháp khoa học có ý nghĩa lý thuyết hoặc ứng dụng thực tiễn, thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cải thiện chất lượng nước, quản lý và bảo vệ nguồn nước, sản xuất nước sạch và xử lý nước thải, tiết kiệm nước, … tại cộng đồng ở địa phương hoặc ở phạm vi rộng hơn.
8. Thời gian dự thi:
- Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 01/11/2008 đến hết ngày 30/4/2009 (tính theo dấu bưu điện).
- Bài dự thi bắt buộc phải có kèm theo bản đăng ký dự thi.
- Kết quả cuộc thi được công bố vào ngày 5/6/2009.
- Bài dự thi gửi về: Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, tầng 9 Khách sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội (bài dự thi có dán tem).
9. Giải thưởng:
- Bao gồm 1 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và 05 giải Tập thể.
- Các giải được trao bằng khen và tiền Việt Nam với tổng giá trị 43.000.000VNĐ
- Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi tuỳ theo kết quả cuộc thi nhưng tổng giá trị các giải không thay đổi.
10. Xét giải:
Để xác định các giải Nhất, Nhì, Ba, Ban giám khảo sẽ chọn ra 10 đề án được xếp điểm cao nhất để đánh giá cụ thể. Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả của 10 đề án đó cùng giáo viên hướng dẫn (nếu có) sẽ được mời về Hà Nội dự phỏng vấnt giải trước khi tổ chức Lễ trao giải.
7_IMG_1073.jpg

Lễ trao Giải Cuộc thi lần thứ IV
III. Một số yêu cầu đối với bài thi và người dự thi
1. Về nội dung
A. Phần thông tin: Ghi đầy đủ theo mẫu đăng ký dự thi (phần cuối)
B. Phần đề án:
a. Tính phù hợp:
+ Phải nhằm vào những vấn đề cấp thiết trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước.
+ Phải góp phần cải thiện chất lượng môi trường nước phục vụ cuộc sống của con người.
+ Đề xuất được các giải pháp mới cho các vấn đề cấp thiết nêu trên.
+ Góp phần nâng cao nhận thức và kết hợp giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội liên quan đến nguồn nước.
+ Thử nghiệm và áp dụng được trong thực tiễn.
b. Tính sáng tạo:
Phải thể hiện tính sáng tạo trong cách đặt và giải quyết vấn đề, trong phân tích số liệu, trong thử nghiệm, trong cách thức tiếp cận và giải thích cho các bên liên quan hiểu vấn đề.
c. Phương pháp khoa học:
+ Sử dụng cách tiếp cận khoa học, chính xác, cụ thể, rõ ràng.
+ Xử lý tài liệu chính xác và đưa ra những kết luận khoa học.
+ Các luận cứ, luận chứng, luận điểm có tính thuyết phục.
+ Đề xướng những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.
d. Khả năng thao khảo tài liệu:
+ Phải chỉ rõ các nguồn tài liệu tham khảo tin cậy qua một danh mục tài liệu tham khảo.
+ Danh mục này phải đầy đủ và phù hợp với các mục tiêu của đề án.
e. Kỹ năng thực hành:
+ Biết sử dụng các công cụ đo lường hoặc công cụ điều tra xã hội học.
+ Biết sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho nghiên cứu.
f. Trình bày đề án:
+ Trình bày đề án một cách khoa học, hợp lý và rành mạch.
+ Văn phong dễ hiểu, sinh động, hấp dẫn.
+ Phần đầu của đề án phải có mô tả ngắn gọn.
2. Về hình thức
- Bài dự thi phải được đánh máy hoặc viết tay sạch sẽ trên giấy khổ A4 hoặc giấy thếp học sinh và đóng quyển.
- Có hình ảnh minh hoạ kèm theo (đồ thị, bảng biểu, tranh, ảnh) không vượt quá 5 trang.
- Tổng số không vượt quá 20 trang.
IV. Ban tổ chức cuộc thi quốc gia:
1. Ông Nguyễn Ngọc Sinh- Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức;
2. Ông Nguyễn Công Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Nâng cao nhận thức cộng đồng - Tổng cục môi trường, Phó Trưởng ban;
3. Bà Nguyễn Thị Sơn- Chuyên viên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên;
4. Ông Nguyễn Minh Quang- Tổng biên tập báo Khoa học và Đời sống,
Uỷ viên;
5. Bà Đỗ Thị Huyền- Đại sứ quán Thuỵ Điển, Uỷ viên;
3876.jpg

Lễ trao Giải Cuộc thi lần thứ V
V. Hội đồng giám khảo cuộc thi
Bao gồm các nhà khoa học và các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu và quản lý liên quan đến vấn đề nước và bảo vệ môi trường.
VI. Cuộc thi quốc tế
Bài được giải nhất Cuộc thi quốc gia được gửi đi tham dự Cuộc thi quốc tế tại Stockholm Thụy Điển. Ban tổ chức cuộc thi cố gắng vận động tài trợ để đưa cả nhóm hoặc đại diện của nhóm đoạt giải nhất đi Thuỵ Điển dự thi quốc tế.
Người chiến thắng trong cuộc thi quốc tế sẽ được nhận giải thưởng trị giá 5.000USD và một bức tượng pha lê. Lễ trao giải sẽ có sự hiện diện của Hoàng gia Thuỵ Điển.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
CHỦ TỊCH HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Đã ký
TS. Nguyễn Ngọc Sinh
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
VÀI NÉT VỀ CÁC CUỘC THI TRƯỚC ĐÂY Cuộc thi “Cải thiện việc Bảo vệ và sử dụng nguồn nước” lần thứ V
Cuộc thi “Cải thiện việc Bảo vệ và sử dụng nguồn nước” lần thứ IV
Cuộc thi “Cải thiện việc Bảo vệ và sử dụng nguồn nước” lần thứ III
Cuộc thi “Cải thiện việc Bảo vệ và sử dụng nguồn nước” lần thứ III
Cuộc thi “Cải thiện việc Bảo vệ và sử dụng nguồn nước” lần thứ V

3910.jpg
Trong 2 ngày 3 và 4 tháng 6 năm 2008, tại Hà Nội đã tiến hành thi chung kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” dành cho lứa tuổi học sinh lần thứ V (2007-2008) do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam kết hợp với Báo Khoa học và Đời sống, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Quỹ SEF thuộc SIDA Thuỵ Điển tài trợ.
10 đề án khá nhất đã lọt vào vòng chung khảo. Đại diện các đề án này đã trình bầy nội dung đề án của mình và trả lời các câu hỏi của các thành viên Ban Giám khảo.
Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả. Ban Tổ chức cũng trao 6 giải tập thể cho 6 trường thuộc Thừa Thiên-Huế, Thái Nguyên, Sóc Trăng, Hòa Bình, Sơn La, An Giang. Giải nhất, sẽ được tài trợ chi phí đi dự thi quốc tế tại Thuỵ Điển tháng 8/2008, thuộc về đề tài Lối thoát nước mới cho nước thải hộ gia đình” của tác giả Đinh Trần Vũ An, Lớp 11T, trường THPT thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Lễ trao giải thưởng đã được tổ chức long trọng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày 4/6/2008. Tới dự có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Hội BVTN&MT VN, và nhiều quan chức các bộ, ngành, đại diện các hội cơ sở, các thày, cô, các em học sinh của nhiều trường PTTH cùng khác cùng đông đảo phóng viên báo chí, truyền hình Trung ương và Hà Nội.[FONT=&quot] [/FONT]

3913.jpg
sjwp19082008d.jpg
Đinh Trần Vũ An nhận Giải Nhất tại Hà Nội (trái) và tham dự Cuộc thi Quốc tế tại Thuỵ Điển (phải)
3826.jpg
3847.jpg

Các học sinh và thày cô giáo tham dự vòng chung khảo gặp gỡ, giao lưu
LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI QUỐC GIA
CẢI THIỆN VIỆC SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC LẦN THỨ 4
3_IMG_1113a.jpg
Ngài Rolf Samuelsson, Bí thứ thứ nhất
Đại Sứ Quán Thuỵ Điển tại Việt Nam
Trong 2 ngày 2 và 3 tháng 6 năm 2007, tại Hà Nội đã tiến hành thi chung kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” dành cho lứa tuổi học sinh lần thứ IV (2006-2007) do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam kết hợp với Báo Khoa học và Đời sống, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Quỹ SEF thuộc SIDA Thuỵ Điển tài trợ.
9 đề án khá nhất đã lọt vào vòng chung khảo. Đại diện các đề án này đã trình bầy nội dung đề án của mình và trả lời các câu hỏi của các thành viên Ban Giám khảo.
Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải tập thể cho 3 trường thuộc Sóc Trăng, Hậu Giang và Sơn La. Giải nhất, sẽ được tài trợ chi phí đi dự thi quốc tế tại Thuỵ Điển tháng 8/2007, thuộc về đề tài Gòn “bông băng” cho nước nhiễm dầu” của nhóm tác giả Phan Phước Duy, Trần Trung Hoàng, Võ Phi Thoàn, Lớp 10A2 Trường THPT An Lạc Thôn, Kế Sách, Sóc Trăng.
Lễ trao giải thưởng đã được tổ chức long trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ngày 3/6/2007. Tới dự có GSVS Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Hội BVTN&MT VN, ngài Rolf Samuelsson, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Vương quốc Thuỵ Điển tại Việt Nam và nhiều quan chức các bộ, ngành, đại diện các hội cơ sở, các thày, cô, các em học sinh của nhiều trường PTTH cùng khác cùng đông đảo phóng viên báo chí, truyền hình Trung ương và Hà Nội.
Trước khi tiến hành trao giải thưởng, Ban Tổ chức đã họp báo để công bố kết quả cuộc thi lần thứ 4 và trả lời các vấn đề mà báo giới quan tâm.
3_IMG_1116.jpg
Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch LHH KH&KT
Việt Nam tổng kết Lễ trao giải
Nhà bảo Trần Duy Phương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đã đọc báo cáo, tóm lược lịch sử Cuộc thi và tổng kết kết quả Cuộc thi lần thứ 4. TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội BVTN&MT VN, Trưởng Ban Giám khảo phát biểu, đánh giá chất lượng cuộc thi lần thứ 4. Ông Hoàng Minh Đạo, Vụ trưởng, thay mặt Bộ TN&MT, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Vụ trưởng, thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu ý kiến, đánh giá cao cuộc thi và cho biết các Bộ này sẽ tiếp tục hỗ trợ các cuộc thi tiếp theo. Ngài Rolf Samuelsson rất vui vì kết quả các cuộc thi ở Việt Nam, hoan nghênh việc Việt Nam liên tục tổ chức cuộc thi này, hy vọng đề tài của Việt Nam lần này sẽ được giải quốc tế. Ngài cũng khẳng định sẽ tài trợ cho cuộc thi lần thứ 5. GSVS Vũ Tuyên Hoàng tổng kết Lễ trao Giải thưởng, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổ chức, của các trường và các em học sinh, cảm ơn sự tài trợ của Thuỵ Điển và ủng hộ việc tiếp tục tổ chức cuộc thi này.
Lễ trao giải thưởng đã diễn ra một cách trang trọng nhưng cũng rât hồn nhiên, giàu cảm xúc và để lại ấn tượng tốt đẹp cho những người tham dự, đặt biệt là những trường và các em học sinh được giải thưởng

7_Giai_1.jpg
Đại sứ quán Vương quốc Thuỵ Điển trao Giải Nhất
7_IMG_1050.jpg
3_IMG_1120.jpg
3_IMG_1124.jpg
Phỏng vấn Ban Giám khảo và các tác giả đoạt Giải
LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI QUỐC GIA LẦN THỨ 3
CẢI THIỆN VIỆC SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
600HoiTruong_2.jpg
Trong 2 ngày 4 và 5 tháng 6 năm 2006, tại Hà Nội đã tiến hành thi chung kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” dành cho lứa tuổi học sinh lần thứ III (2005-2006) do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam kết hợp với Báo Khoa học và Đời sống, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Cuộc thi lần này đã đạt kết quả tốt đẹp với 885 bài dự thi, từ 7 tỉnh và thành phố. Chất lượng các bài dự thi lần này cũng tăng rõ rệt so với 2 lần trước.
Đại diện 12 đề án khá nhất trong số 25 đề án lọt vào vòng chung khảo đã trình bầy nội dung đề án của mình trước Hội đồng Giám khảo và đông đảo khách mời, trả lời các câu hỏi của các thành viên Ban Giám khảo. Sau đó Ban Giám khảo đã họp, chấm điểm và xét duyệt, quyết định các giải thưởng.
Giải nhất, được thưởng 5 triệu đồng và sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí đi dự thi quốc tế tại Thuỵ Điển tháng 8/2006, thuộc về đề tài “Giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng nước sinh hoạt” của nhóm tác giả Nguyễn Tuyết Trinh, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Đăng Phúc Long, học sinh lớp 12B2 chuyên Sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Ban Tổ chức trao 5 giải nhì, mỗi giải 4 triệu đồng, 6 giải ba, mổi giải 3 triệu đồng và 13 giải khuyến khích các nhân, mỗi giải 1 triệu đồng và 4 giải tập thể, mỗi giải 1,5 triệu đồng.
Lễ trao giải thưởng đã được tổ chức long trọng tại Đài Truyền hình Việt Nam ngày 5/6/2005. Tới dự có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại sứ Vương quốc Thuỵ Điển tại Việt Nam và nhiều quan chức các bộ, ngành khác cùng đông đảo phóng viên báo chí, truyền hình Trung ương và Hà Nội.
Trước khi tiến hành trao giải thưởng, Ban Tổ chức đã họp báo để công bố kết quả cuộc thi lần thứ ba và thông báo nội dung, thể lệ cuộc thi lần thứ 4 (2006-2007), đề nghị các báo hết sức ủng hộ, tích cực tuyên truyền, cổ vũ để cuộc thi lần thứ 4 sẽ có đông đảo hơn nữa số lượng học sinh tham gia với nhiều đề tài suất sắc hơn nữa.
600Giai_1.jpg
Bà Đại sứ Thuỵ Điển trao giải Nhất
600Daisu_GL.jpg
Bà Đại sứ Thuỵ Điển và Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi giao lưu với khán giả

KẾT THÚC THẮNG LỢI CUỘC THI QUỐC GIA LẦN THỨ 2
CẢI THIỆN VIỆC SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC,

Trong 2 ngày 13 và14 tháng 6 năm 2006, tại Hà Nội đã tiến hành thi chung kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” dành cho lứa tuổi học sinh lần thứ II (2004-2005) do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam kết hợp với Báo Khoa học và Đời sống, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Cuộc thi lần này đã đạt kết quả tốt đẹp với 1.993 bài dự thi, từ 34 tỉnh và thành phố (Cuộc thi lần 1 có 192 bài của 24 tỉnh và thành phố). Chất lượng các bài dự thi lần này cũng tăng rõ rệt so với lần trước.
Đại diện 10 đề án khá nhất trong số 20 đề án lọt vào vòng chung khảo đã trình bầy nội dung đề án của mình trước Hội đồng Giám khảo và đông đảo khách mời, trả lời các câu hỏi của các thành viên Ban Giám khảo. Sau đó Ban Giám khảo đã họp, chấm điểm và xét duyệt, quyết định các giải thưởng.
Giải nhất, được thưởng 5 triệu đồng và sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí đi dự thi quốc tế tại Thuỵ Điển tháng 8/2005, thuộc về đề tài “Sử dụng hỗn hợp đất sét và xơ giấy để khắc phục nạn ô nhiễm nguồn nước hồ Bẩy Mẫu, công viên Thống Nhất, TP. Hà Nội” của em Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh Lớp 10 sinh, Trường THPT Amsterdam Hà Nội. Ban Tổ chức đã trao 4 giải nhì, mỗi giải 4 triệu đồng, 5 giải ba, mổi giải 3 triệu đồng và 10 giải khuyến khích các nhân , mỗi giải 1 triệu đồng và nhiều giải tập thể. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Tây Nguyên đã được Ban Tổ chức trao tặng Bằng khen cùng 1 triệu đồng vì đã tích cực hưởng ứng cuộc thi và tổ chức hướng dẫn cho học sinh trong vùng dự thi.
Lễ trao giải thưởng đã được tổ chức long trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngày 14/6/2005. Tới dự có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại sứ Vương quốc Thuỵ Điển tại Việt Nam và nhiều quan chức các bộ, ngành khác cùng đông đảo phóng viên báo chí, truyền hình Trung ương và Hà Nội.
Sau phần trao giải thưởng, GS. TSKH Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, thay mặt Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi Quốc gia “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” dành cho lứa tuổi học sinh lần thứ ba (2005-2006). Trước khi tiến hành trao giải thưởng, Ban Tổ chức đã họp báo để thông báo về kết quả cuộc thi lần thứ hai, nội dung, thể lệ cuộc thi, đề nghị các báo hết sức ủng hộ, tích cực tuyên truyền, cổ vũ để cuộc thi lần thứ ba sẽ có đông đảo hơn nữa số lượng học sinh tham gia với nhiều đề tài suất sắc hơn nữa.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
VÀI NÉT VỀ CÁC CUỘC THI TRƯỚC ĐÂY Cuộc thi “Cải thiện việc Bảo vệ và sử dụng nguồn nước” lần thứ V
Cuộc thi “Cải thiện việc Bảo vệ và sử dụng nguồn nước” lần thứ IV
Cuộc thi “Cải thiện việc Bảo vệ và sử dụng nguồn nước” lần thứ III
Cuộc thi “Cải thiện việc Bảo vệ và sử dụng nguồn nước” lần thứ III
Cuộc thi “Cải thiện việc Bảo vệ và sử dụng nguồn nước” lần thứ V

3910.jpg
Trong 2 ngày 3 và 4 tháng 6 năm 2008, tại Hà Nội đã tiến hành thi chung kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” dành cho lứa tuổi học sinh lần thứ V (2007-2008) do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam kết hợp với Báo Khoa học và Đời sống, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Quỹ SEF thuộc SIDA Thuỵ Điển tài trợ.
10 đề án khá nhất đã lọt vào vòng chung khảo. Đại diện các đề án này đã trình bầy nội dung đề án của mình và trả lời các câu hỏi của các thành viên Ban Giám khảo.
Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả. Ban Tổ chức cũng trao 6 giải tập thể cho 6 trường thuộc Thừa Thiên-Huế, Thái Nguyên, Sóc Trăng, Hòa Bình, Sơn La, An Giang. Giải nhất, sẽ được tài trợ chi phí đi dự thi quốc tế tại Thuỵ Điển tháng 8/2008, thuộc về đề tài Lối thoát nước mới cho nước thải hộ gia đình” của tác giả Đinh Trần Vũ An, Lớp 11T, trường THPT thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Lễ trao giải thưởng đã được tổ chức long trọng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày 4/6/2008. Tới dự có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Hội BVTN&MT VN, và nhiều quan chức các bộ, ngành, đại diện các hội cơ sở, các thày, cô, các em học sinh của nhiều trường PTTH cùng khác cùng đông đảo phóng viên báo chí, truyền hình Trung ương và Hà Nội.[FONT=&quot] [/FONT]

3913.jpg
sjwp19082008d.jpg
Đinh Trần Vũ An nhận Giải Nhất tại Hà Nội (trái) và tham dự Cuộc thi Quốc tế tại Thuỵ Điển (phải)
3826.jpg
3847.jpg

Các học sinh và thày cô giáo tham dự vòng chung khảo gặp gỡ, giao lưu
LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI QUỐC GIA
CẢI THIỆN VIỆC SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC LẦN THỨ 4
3_IMG_1113a.jpg
Ngài Rolf Samuelsson, Bí thứ thứ nhất
Đại Sứ Quán Thuỵ Điển tại Việt Nam
Trong 2 ngày 2 và 3 tháng 6 năm 2007, tại Hà Nội đã tiến hành thi chung kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” dành cho lứa tuổi học sinh lần thứ IV (2006-2007) do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam kết hợp với Báo Khoa học và Đời sống, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Quỹ SEF thuộc SIDA Thuỵ Điển tài trợ.
9 đề án khá nhất đã lọt vào vòng chung khảo. Đại diện các đề án này đã trình bầy nội dung đề án của mình và trả lời các câu hỏi của các thành viên Ban Giám khảo.
Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải tập thể cho 3 trường thuộc Sóc Trăng, Hậu Giang và Sơn La. Giải nhất, sẽ được tài trợ chi phí đi dự thi quốc tế tại Thuỵ Điển tháng 8/2007, thuộc về đề tài Gòn “bông băng” cho nước nhiễm dầu” của nhóm tác giả Phan Phước Duy, Trần Trung Hoàng, Võ Phi Thoàn, Lớp 10A2 Trường THPT An Lạc Thôn, Kế Sách, Sóc Trăng.
Lễ trao giải thưởng đã được tổ chức long trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ngày 3/6/2007. Tới dự có GSVS Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Hội BVTN&MT VN, ngài Rolf Samuelsson, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Vương quốc Thuỵ Điển tại Việt Nam và nhiều quan chức các bộ, ngành, đại diện các hội cơ sở, các thày, cô, các em học sinh của nhiều trường PTTH cùng khác cùng đông đảo phóng viên báo chí, truyền hình Trung ương và Hà Nội.
Trước khi tiến hành trao giải thưởng, Ban Tổ chức đã họp báo để công bố kết quả cuộc thi lần thứ 4 và trả lời các vấn đề mà báo giới quan tâm.
3_IMG_1116.jpg
Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch LHH KH&KT
Việt Nam tổng kết Lễ trao giải
Nhà bảo Trần Duy Phương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đã đọc báo cáo, tóm lược lịch sử Cuộc thi và tổng kết kết quả Cuộc thi lần thứ 4. TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội BVTN&MT VN, Trưởng Ban Giám khảo phát biểu, đánh giá chất lượng cuộc thi lần thứ 4. Ông Hoàng Minh Đạo, Vụ trưởng, thay mặt Bộ TN&MT, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Vụ trưởng, thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu ý kiến, đánh giá cao cuộc thi và cho biết các Bộ này sẽ tiếp tục hỗ trợ các cuộc thi tiếp theo. Ngài Rolf Samuelsson rất vui vì kết quả các cuộc thi ở Việt Nam, hoan nghênh việc Việt Nam liên tục tổ chức cuộc thi này, hy vọng đề tài của Việt Nam lần này sẽ được giải quốc tế. Ngài cũng khẳng định sẽ tài trợ cho cuộc thi lần thứ 5. GSVS Vũ Tuyên Hoàng tổng kết Lễ trao Giải thưởng, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổ chức, của các trường và các em học sinh, cảm ơn sự tài trợ của Thuỵ Điển và ủng hộ việc tiếp tục tổ chức cuộc thi này.
Lễ trao giải thưởng đã diễn ra một cách trang trọng nhưng cũng rât hồn nhiên, giàu cảm xúc và để lại ấn tượng tốt đẹp cho những người tham dự, đặt biệt là những trường và các em học sinh được giải thưởng

7_Giai_1.jpg
Đại sứ quán Vương quốc Thuỵ Điển trao Giải Nhất
7_IMG_1050.jpg
3_IMG_1120.jpg
3_IMG_1124.jpg
Phỏng vấn Ban Giám khảo và các tác giả đoạt Giải
LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI QUỐC GIA LẦN THỨ 3
CẢI THIỆN VIỆC SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
600HoiTruong_2.jpg
Trong 2 ngày 4 và 5 tháng 6 năm 2006, tại Hà Nội đã tiến hành thi chung kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” dành cho lứa tuổi học sinh lần thứ III (2005-2006) do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam kết hợp với Báo Khoa học và Đời sống, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Cuộc thi lần này đã đạt kết quả tốt đẹp với 885 bài dự thi, từ 7 tỉnh và thành phố. Chất lượng các bài dự thi lần này cũng tăng rõ rệt so với 2 lần trước.
Đại diện 12 đề án khá nhất trong số 25 đề án lọt vào vòng chung khảo đã trình bầy nội dung đề án của mình trước Hội đồng Giám khảo và đông đảo khách mời, trả lời các câu hỏi của các thành viên Ban Giám khảo. Sau đó Ban Giám khảo đã họp, chấm điểm và xét duyệt, quyết định các giải thưởng.
Giải nhất, được thưởng 5 triệu đồng và sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí đi dự thi quốc tế tại Thuỵ Điển tháng 8/2006, thuộc về đề tài “Giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng nước sinh hoạt” của nhóm tác giả Nguyễn Tuyết Trinh, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Đăng Phúc Long, học sinh lớp 12B2 chuyên Sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Ban Tổ chức trao 5 giải nhì, mỗi giải 4 triệu đồng, 6 giải ba, mổi giải 3 triệu đồng và 13 giải khuyến khích các nhân, mỗi giải 1 triệu đồng và 4 giải tập thể, mỗi giải 1,5 triệu đồng.
Lễ trao giải thưởng đã được tổ chức long trọng tại Đài Truyền hình Việt Nam ngày 5/6/2005. Tới dự có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại sứ Vương quốc Thuỵ Điển tại Việt Nam và nhiều quan chức các bộ, ngành khác cùng đông đảo phóng viên báo chí, truyền hình Trung ương và Hà Nội.
Trước khi tiến hành trao giải thưởng, Ban Tổ chức đã họp báo để công bố kết quả cuộc thi lần thứ ba và thông báo nội dung, thể lệ cuộc thi lần thứ 4 (2006-2007), đề nghị các báo hết sức ủng hộ, tích cực tuyên truyền, cổ vũ để cuộc thi lần thứ 4 sẽ có đông đảo hơn nữa số lượng học sinh tham gia với nhiều đề tài suất sắc hơn nữa.
600Giai_1.jpg
Bà Đại sứ Thuỵ Điển trao giải Nhất
600Daisu_GL.jpg
Bà Đại sứ Thuỵ Điển và Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi giao lưu với khán giả

KẾT THÚC THẮNG LỢI CUỘC THI QUỐC GIA LẦN THỨ 2
CẢI THIỆN VIỆC SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC,

Trong 2 ngày 13 và14 tháng 6 năm 2006, tại Hà Nội đã tiến hành thi chung kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” dành cho lứa tuổi học sinh lần thứ II (2004-2005) do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam kết hợp với Báo Khoa học và Đời sống, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Cuộc thi lần này đã đạt kết quả tốt đẹp với 1.993 bài dự thi, từ 34 tỉnh và thành phố (Cuộc thi lần 1 có 192 bài của 24 tỉnh và thành phố). Chất lượng các bài dự thi lần này cũng tăng rõ rệt so với lần trước.
Đại diện 10 đề án khá nhất trong số 20 đề án lọt vào vòng chung khảo đã trình bầy nội dung đề án của mình trước Hội đồng Giám khảo và đông đảo khách mời, trả lời các câu hỏi của các thành viên Ban Giám khảo. Sau đó Ban Giám khảo đã họp, chấm điểm và xét duyệt, quyết định các giải thưởng.
Giải nhất, được thưởng 5 triệu đồng và sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí đi dự thi quốc tế tại Thuỵ Điển tháng 8/2005, thuộc về đề tài “Sử dụng hỗn hợp đất sét và xơ giấy để khắc phục nạn ô nhiễm nguồn nước hồ Bẩy Mẫu, công viên Thống Nhất, TP. Hà Nội” của em Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh Lớp 10 sinh, Trường THPT Amsterdam Hà Nội. Ban Tổ chức đã trao 4 giải nhì, mỗi giải 4 triệu đồng, 5 giải ba, mổi giải 3 triệu đồng và 10 giải khuyến khích các nhân , mỗi giải 1 triệu đồng và nhiều giải tập thể. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Tây Nguyên đã được Ban Tổ chức trao tặng Bằng khen cùng 1 triệu đồng vì đã tích cực hưởng ứng cuộc thi và tổ chức hướng dẫn cho học sinh trong vùng dự thi.
Lễ trao giải thưởng đã được tổ chức long trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngày 14/6/2005. Tới dự có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại sứ Vương quốc Thuỵ Điển tại Việt Nam và nhiều quan chức các bộ, ngành khác cùng đông đảo phóng viên báo chí, truyền hình Trung ương và Hà Nội.
Sau phần trao giải thưởng, GS. TSKH Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, thay mặt Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi Quốc gia “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” dành cho lứa tuổi học sinh lần thứ ba (2005-2006). Trước khi tiến hành trao giải thưởng, Ban Tổ chức đã họp báo để thông báo về kết quả cuộc thi lần thứ hai, nội dung, thể lệ cuộc thi, đề nghị các báo hết sức ủng hộ, tích cực tuyên truyền, cổ vũ để cuộc thi lần thứ ba sẽ có đông đảo hơn nữa số lượng học sinh tham gia với nhiều đề tài suất sắc hơn nữa.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
scroll-topTop