Đánh giá hiệu quả của lò đốt chất thải y tế

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đánh giá hiệu quả của lò đốt chất thải y tế:051:

Nội dung sơ lược:

NHỮNG QUI ĐỊNH CHO CÁC LÒ ĐỐT RÁC Y TẾ


Dựa vào các qui định của Bộ KHCN&MT đối với khí thải lò đốt rác y tế và kiến nghỉ bổ xung một số qui định cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Qui định chung, các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp đánh giá thẩm định
Lò đốt phải được thiết kế, chế tạo để có khả năng đốt cháy và tiêu hủy được các loại chất thải y tế qui định trong qui chế quản lý chất thải y tế ban hành theo quyết định số 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27.8.1999 của Bộ trưởng Bộ y tế và phải đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khỏe theo các qui định hiện hành. Có nghĩa là khi xử lý chất thải bằng phương pháp đốt thì yêu cầu đầu tiên là phải đạt TCMT qui định.
Ở Việt Nam hiện nay có tiêu chuẩn TCVN 6560 - 1999 là qui định các thông số ô nhiễm trong khí thải đối với lò đốt chất thải rắn y tế, qui định số 62/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 21.11.2001 về việc ban hành văn bản phương pháp nghiệm thu đánh giá lò đốt chất thải rắn y tế.

Các qui định khác
- Riêng chỉ tiêu Tổng dioxin/Furan hiện nay do kỹ thuật thu mẫu và phân tích chưa đáp ứng được có thể được tạm đánh giá khả năng phát sinh thông qua các chỉ tiêu: nhiệt độ buồng đốt thứ cấp, thời gian lưu, hàm lượng HCl, HF trong khí thải…
- Lò đốt rác y tế bắt buộc phải có hệ thống xử lý khí thải. Khi lò đốt có hệ thống xử lý khí thải thì qui định về nhiệt độ và vận tốc khí thải có thể thay đổi.
- Phải tuân thủ qui trình vận hành lò: khi nhiệt độ buồng đốt thứ cấp đạt trên 10000C mới cho rác vào buồng sơ cấp.
- Cần duy trì áp suất âm tại vị trí cửa vào rác của buồng sơ cấp (tránh xì khí độc).
- Thời gian đo nghiệm thu lò đốt khi lò đốt hoạt động ổn định (có thể sau 20 phút).
- Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải được qui về 11% ôxy trong khí thải.
- Quản lý tro thải từ quá trình đốt và từ hệ thống xử lý phải tuân theo qui định quản lý chất thải nguy hại.
- Vị trí lắp đặt lò đốt phải bố trí xa khu vực bệnh nhân, xa nơi làm việc và dân cư.
- Các lò đốt chất thải y tế phải có thùng chứa rác dạng có bánh xe đẩy, có nắp đậy đở tránh ô nhiễm thứ cấp do mùi, nước rò rỉ.
- Phải có trang bị bảo hộ lao động cho công nhân vận hành và chế độ bồi dưỡng độc hại cho công nhân .
 

Đính kèm

  • DGHQ lo dot rac y te.rar
    12.5 KB · Lượt xem: 561
scroll-topTop