Đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn là gì ?

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn mang lại cho các doanh nghiệp thông tin về:
 • Các cơ hội tiến hành cải thiện ngay
 • Tiềm năng áp dụng Sản xuất sạch hơn
 • Cách thức khởi động và thực hiện Sản xuất sạch hơn.
Thời gian

 • Đánh giá nhanh: 2-3 ngày
 • Đánh giá chi tiết: 20-40 ngày triển khai trong thời gian 6 tháng nhằm hỗ trợ việc áp dụng liên tục
Phạm vi áp dụng:

 • Dây chuyền sản xuất;
 • Sử dụng năng lượng.
Sản xuất sạch hơn có thể được áp dụng đối với toàn bộ quá trình sản xuất hoặc cho một số công đoạn cụ thể.

Tại sao cần đánh giá sản xuất sạch hơn ?
Các doanh nghiệp, không phụ thuộc vào khối ngành và quy mô, đều nên tiến hành đánh giá sản xuất sạch hơn nếu quan tâm đến các mục tiêu sau:
 • Giảm thiểu các chất thải phát sinh;
 • Cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên, qua đó tăng lợi nhuận;
 • Cải thiện hệ thống quản lý sản xuất;
 • Tạo tâm lý và thói quen tốt cho nhân viên;
 • Tuyển chọn nguyên liệu;
 • Kiểm soát tốt hơn các quá trình sản xuất;
 • Thay đổi công nghệ/ cải tiến thiết bị;
 • Sử dụng tối đa các sản phẩm phụ;
 • Cải thiện chất lượng sản phẩm/thay đổi sản phẩm;
 • Cải thiện hiện trạng môi trường;
 • Xây dựng hệ thống xử lý chất thải, ví dụ hệ thống xử lý nước
 • thải với công suất nhỏ;
 • ... và các kế hoạch cải thiện khác.
Đánh giá nhanh giúp cho các doanh nghiệp ước tính được lợi ích thông qua áp dụng sản xuất sạch hơn, trước khi quyết định thực hiện đánh giá chi tiết. Thông qua đánh giá nhanh, doanh nghiệp sẽ có ý tưởng sơ bộ về cách thức áp dụng tiếp cận này và tiềm năng của sản xuất sạch hơn.

Quá trình đánh giá nhanh về sản xuất sạch hơn diễn ra như thế nào ?
Trong thời gian trung bình hai ngày, các chuyên gia sẽ tập trung làm việc với ban lãnh đạo và các cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp. Các hoạt động bao gồm:

 • Khảo sát nhanh quá trình sản xuất;
 • Xem xét và phân tích các dữ liệu hiện có;
 • Thảo luận các tồn tại cần cải thiện.
 • Kế hoạch làm việc và các yêu cầu sẽ được gửi cho doanh nghiệp trước một tuần
Các biên bản/ các báo cáo sẽ được gửi đến cho lãnh đạo doanh nghiệp trong vòng 10 ngày sau khi tiến hành đánh giá nhanh.

Các kết quả của việc đánh giá nhanh:
Thông qua đánh giá nhanh, doanh nghiệp sẽ có thông tin về:

 • Sản xuất sạch hơn: khái niệm, ưu thế của sản xuất sạch hơn và ứng dụng sản xuất sạch hơn trên thế giới và ở Việt Nam;
 • Báo cáo đánh giá nhanh: danh mục các tồn tại cần giải quyết; so sánh các số liệu tiêu thụ của doanh nghiệp với định mức của các công ty có loại hình sản xuất tương tự; ước tính sơ bộ các khoản chi phí có thể tiết kiệm hàng năm thông qua áp dụng sản xuất sạch hơn; và các yêu cầu khi tiến hành đánh giá chi tiết.
Trong khi đánh giá nhanh: Doanh nghiệp cần cung cấp ít nhất một cán
bộ kỹ thuật chủ chốt cùng làm việc, cần có sẵn các thông tin liên
quan đến lượng nguyên nhiên liệu tiêu thụ, các chất thải phát sinh, và
có sự tham gia của ban lãnh đạo trong buổi khai mạc và kết thúc.

Nguồn: Trung tâm sản xuất sạch VN
 
scroll-topTop