Đánh giá rủi ro môi trường - Environmental Risk Assessment (ERA)

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đánh giá rủi ro môi trường - Environmental Risk Assessment (ERA)
Đánh giá rủi ro môi trường (Environmental Risk Assessment (ERA)) là một kỹ thuật nhằm đánh giá một cách có hệ thống các tác động có hại thực tế hay tiềm tàng của các chất ô nhiễm lên sức khõe của thực vật, động vật hay toàn bộ hệ sinh thái. ERA cần phải trả lời câu hỏi:

Các ô nhiễm có khả năng đã và đang gây tổn hại như thế nào?
Các kỹ thuật đánh giá rủi ro dựa trên một mô hình nhân quả áp lực ép - đáp ứng, trong đó một chất ô nhiễm được vận chuyển từ nguồn theo một được đi đến một nơi nhận (người, thực vật, động vật).
Nguồn --> Đường đi (pathway) --> Nơi nhận (Receptor)
Mục đích của thực hiện đánh giá rủi ro là xác định con người hay các yếu tố môi trường bị tác động tổn hại bởi ô nhiễm đất, nước và không khí? Điều đó sẽ cho phép người quản lý đất quyết định về việc quản lý các rủi ro trong vùng có liên quan.
 
scroll-topTop