Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tài liệu DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình xin chia sẽ lại DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI (Phục lục 1, theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
) để các member mới tiện theo dõi và cập nhật.
 

Đính kèm

Top