Đào tạo an toàn hóa chất

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tôi xin hỏi, nếu người lao động đã được đào tạo an toàn hóa chất theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP thì có bắt buộc phải đào tạo theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP nữa không và ngược lại? Trường hợp công ty tôi chỉ mua hóa chất sử dụng cho sản xuất, làm thí nghiệm và xử lý nước thải thì có bắt buộc người lao động trong công ty phải được đào tạo an toàn hóa chất theo 3 nhóm (nhóm 1, 2, 3) như trong quy định của Nghị định 113/2017/NĐ-CP không, hay chỉ đào tạo nhóm 3 cho những người làm việc liên quan đến hóa chất là đủ (công ty tôi không sản xuất và kinh doanh hóa chất)?

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:
Ngày 15/5/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao độngvề hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Tại Điều 18 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định nội dung huấn luyện cho 6 nhóm đối tượng phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; 2 nhóm đối tượng là người làm công tác an toàn vệ sinh lao động và người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động có nội dung huấn luyện chuyên ngành.

Theo Điều 31 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về huấn luyện an toàn hóa chất như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định này tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.

2. Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định”.

Căn cứ quy định của Nghị định 113/2017/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân chủ động trong việc tổ chức huấn luyện, kiểm tra và công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất (Nghị định 113/2017/NĐ-CP không quy định người được huấn luyện phải được cấp Giấy chứng nhận).

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân có thể lồng ghép hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất với hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh, lao động theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP hoặc các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định nhưng phải bảo đảm đủ các yêu cầu về nội dung, thời gian, lưu giữ đầy đủ hồ sơ huấn luyện theo quy định.

Đối với các đối tượng thuộc 3 nhóm quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất theo nội dung phù hợp với vị trí công tác của người được huấn luyện theo quy định tại Điều 33 của Nghị định.

Do vậy, doanh nghiệp của ông Quang căn cứ theo vị trí công tác của từng công nhân thực hiện bố trí, sắp xếp huấn luyện, an toàn hóa chất cho phù hợp.
 
scroll-topTop