Đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Kính gửi Bộ Công Thương!

Tôi có một số thắc mắc liên quan đến vấn đề đào tạo, huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất kính mong Bộ hướng dẫn giúp Theo ND 26/2011/NĐ- CP: Hướng dẫn thi hành luật hóa chất có quy định Tổ chức phải cử Người lãnh đạo, người quản lý các bộ phận trực tiếp đến hoạt động hóa chất, người vận chuyển, cất giữ, bảo quản và sử dụng hóa chất phải tham gia lớp đào tạo huấn luyện về kỹ thuật ATHC và sau khi tham gia sẽ được cấp giấy chứng nhân Công ty tôi có một số thắc mắc về nội dung quy định trên mong Bộ Công Thương hướng dẫn với nôi dung như sau:

  • 1. Công ty tôi sử dụng hóa chất (Không sản xuất hóa chất) thì có thực hiện quy định giáo dục như trên hay không?
  • 2. Nếu phải tham gia thì có cần tất cả các đối tượng tham gia hay không? Vì đặc tính người vận chuyển (vận chuyển nội bộ trong công ty), bảo quản, sử dụng công ty luôn biến động vì thế Công ty có thể cử người lãnh đạo, người quản lý các bộ phận trực tiếp đến hoạt động hóa chất tham gia đào tạo sau đó về hướng dẫn lại cho người vận chuyển, sử dụng, bảo quản được hay không?
  • 3. Định kỳ tham gia đào tạo thì tần suất là như thế nào (1 năm bao nhiêu lần, hay chỉ cần tham gia 1 lần và được cấp chứng nhận thì không cần tham gia nữa)
  • 4. Tổ chức nào sẽ tổ chức đào tạo và thực hiện cấp chứng nhận Rất mong nhận được sự hướng dẫn của Bộ Công Thương để công ty tôi thực hiện đúng theo yêu cầu của pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn!

Pham Thi Thao (thao.phamthi@doosan.com) - Quang Ngai

Nguồn: http://www.moit.gov.vn/vn/pages/Hoidap.aspx?cID=14
Đào tạo an toàn hóa chất
Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trả lời :
Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất bổ sung Điều 7a về đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất.
1. Công ty tôi sử dụng hóa chất (Không sản xuất hóa chất) thì có thực hiện quy định giáo dục như trên hay không?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 7a thì “Đối tượng được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất gồm: Lãnh đạo, người quản lý các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hoá chất; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hoá chất.
Khoản 7 Điều 4 Luật Hoá chất quy định “Hoạt động hoá chất là hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm hoá chất, xử lý hoá chất thải bỏ, xử lý chất thải hoá chất”.
Như vậy quy định về việc đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất áp dụng đối với cả doanh nghiệp sử dụng hoá chất.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
2. Nếu phải tham gia thì có cần tất cả các đối tượng tham gia hay không?
Vì đặc tính người vận chuyển (vận chuyển nội bộ trong công ty), bảo quản, sử dụng công ty luôn biến động vì thế Công ty có thể cử người lãnh đạo, người quản lý các bộ phận trực tiếp đến hoạt động hóa chất tham gia đào tạo sau đó về hướng dẫn lại cho người vận chuyển, sử dụng, bảo quản được hay không?


Đối tượng phải tham gia đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất được quy định tại khoản 2 Điều 7a bao gồm:
  • Lãnh đạo,
  • người quản lý các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hoá chất;
  • người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hoá chất.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7a thì “sau khi được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất, người đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận”, do vậy, Công ty không thể thực hiện việc đào tạo theo cách cử người lãnh đạo, người quản lý các bộ phận trực tiếp đến hoạt động hóa chất tham gia đào tạo sau đó về hướng dẫn lại cho người vận chuyển, sử dụng, bảo quản, vì trong trường hợp này sẽ không có cơ sở để cấp Giấy chứng nhận cho người vận chuyển, sử dụng, bảo quản.
Mặt khác, nội dung đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất đối với người lãnh đạo, người quản lý các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hoá chất cũng không hoàn toàn giồng với nội dung đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hoá chất.
Cụ thể, khoản 3 Điều 7a quy định “Nội dung đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất trong hoạt động hoá chất phải phù hợp với vị trí công tác và chủng loại hoá chất, gồm:
  • Đối với lãnh đạo, người quản lý các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hoá chất được đào tạo, huấn luyện kiến thức pháp luật về quản lý hoạt động hoá chất; kiến thực pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy,; quy định về khoảng cách an toàn; thực hiện Biện pháp, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất.
  • Đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hoá chất được đào tạo, huấn luyện các nội dung về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất quy định tại tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành”.

Nguồn: http://www.moit.gov.vn/vn/pages/Hoidap.aspx?cID=14
 
Sửa lần cuối:

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
3. Định kỳ tham gia đào tạo thì tần suất là như thế nào (1 năm bao nhiêu lần, hay chỉ cần tham gia 1 lần và được cấp chứng nhận thì không cần tham gia nữa)

Tần suất tham gia đào tạo được tính theo thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất.

4. Tổ chức nào sẽ tổ chức đào tạo và thực hiện cấp chứng nhận

Theo quy định tại khoản 5 Điều 7a thì cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất và cấp Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hoá chất cho tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất trên địa bàn quản lý.

Nguồn: http://www.moit.gov.vn/vn/pages/Hoidap.aspx?cID=14

Mời quý vị xem thêm các khóa huấn luyện tại link sau: http://yeumoitruong.vn/forum/showthread.php?t=24462
 
scroll-topTop