Ứng dụng Gom Rác GRAC

đề án bảo vệ môi trường

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
- Theo Điều 29 Nghị định 29/NĐ/CP thì những đối tượng KHÔNG thuộc danh mục II hoặc dưới danh mục II sẽ phải lập Cam kết bảo vệ môi trường
- Theo Điều 15 TT 01/2012/BTNMT về đối tượng phải lập đề án BVMT đơn giản: nếu Dự án đã đi vào hoạt động mà thuộc đối tượng phải lập CKBVMT như mình nói trên mà chưa lập CKBVMT thì phải lập ĐỀ án BVMT Đơn giản. ( 1 loại cho Dự án có đầu tư, 1 loại cho dự án nhỏ không phải dự án đầu tư)
Thân!
 
#3
Top