Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Đề án Bảo vệ Môi trường

#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Làm quán nhậu thì đo khí xung quanh trong phạm vi quán (không đo tại vị trí nấu ăn - nếu có thì căn cứ vào QĐ 3733/2002/BYT) nếu có ống khói phát thải thì phải đo khí ống khói (TCVN5939 - 5940). Nước thải áp dụng TCVN 5945 - 2005 không được áp dụng QCVN14/2008 vì đây là cơ sở kinh doanh dịch vụ nhưng có chế biến thực phẩm.
 
Top