Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Đề án cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

  • Thread starter Hoàng Quỳnh Diệp
  • Ngày gửi
#10

Đính kèm

#14
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Các bạn kẹt chỗ nào thì cho biết cụ thể đi nha. Tuỳ theo tưng chương mục sẽ có hướng dẫn riêng (tham khảo hướng dẫn tại các Luật, nghị định, thông tư hướng dẫn). Bạn "nuida" post cũng đúng đó.
Các tài liệu các bạn nên tham khảo:
- Luật Tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/5/1998.
- Luật Bảo vệ môi trường được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Luật đất đai được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
- Nghị định 34/2005/NĐ-CP, ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.
- Nghị định 80/2006/CP ngày 09/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006.
- Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về Phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải.
- Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003.
- Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.
- Thông tư 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, ngày 27/7/2004 của Chính phủ.
- Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.
- Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý.
- Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 07 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.
- Thông tư 02/2009/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;
- Quyết định số 16/2008/BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường.
Muốn viết được các bạn cũng nên cần 1 ít kinh nghiệm trong tư vấn môi trường, chứ chưa kinh nghiệm thì ... hơi khó đó!
 
#15
Top