Để mua chất thải phim X quang - For buy waste X-ray film

James

Hạt giống tốt
Bài viết
1
Nơi ở
Business
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
To whom it may be concerned:

How are you!

I'm engaged in importing the waste X-Ray Films excluded such the MRI or CT including the digital photo.

At this time, I ask you how you can supply the waste X-ray films for me?

If mind, Pls contact me anytime to my eamil address or SNS.

If you can assure me workable price, excellent quality and prompt delivery, I will place an order with you soon.

Looking forward to hearing from you soon,

Best regards,

H. J. Park / Marketing Director
THC Co.

P/S: When quoting, pls include product photo & packing condition in addition.

---------------------------------------

Ai có thể quan tâm:

Bạn khỏe không!

Tôi tham gia vào việc nhập khẩu các phim X-Ray thải trừ MRI hoặc CT bao gồm cả ảnh kỹ thuật số.

Tại thời điểm này, tôi hỏi bạn làm thế nào bạn có thể cung cấp các bộ phim X-quang chất thải cho tôi?

Nếu tâm trí, xin liên hệ với tôi bất cứ lúc nào để địa chỉ eamil của tôi hoặc SNS.

Nếu bạn có thể đảm bảo với tôi giá cả khả thi, chất lượng tuyệt vời và giao hàng nhanh chóng, tôi sẽ đặt hàng với bạn sớm.

Chờ tin của bạn,

Trân trọng,

H. J. Park / Giám đốc tiếp thị
Công ty THC

P / S: Khi trích dẫn, xin vui lòng bao gồm hình ảnh sản phẩm & bao bì điều kiện ngoài ra.
 
scroll-topTop