Ứng dụng Gom Rác GRAC

Đề Phòng Té Ngã Trong Ngành Tổng Quát - Fall Protection Training (OSHA Program)

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
- Vấp, Trượt và Té Ngã
  • Chiếm phần lớn tai nạn trong công nghiệp
  • Chiếm 15% tổng số tử thương do tai nạn
  • Đúng thứ hai về gây tai nạn chết người (Sau tai nạn xe cộ)

- Các quy định của OSHA về bề mặt làm việc và lối đi được áp dụng cho tất cả các nơi làm việc cố định, ngoại trừ những nơi làm công việc nội trợ, đào mỏ, hoặc nông nghiệp

POWER POINT TRAINING
 

Đính kèm

Top