Đề thi môn Gis_Mapinfo tham khao!!

haisam_dh06km

Mầm xanh
Bài viết
7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đề thi môn học Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Lớp TC05PTTP – Ngày 26/01/08 – Nhóm 1

Thời gian: 75 phút trên máy tính tại phòng máy Khoa Kinh tế.
Lưu ý:
1/ Câu I và Câu II độc lập với nhau
2/ Quy định về tổ chức các thư mục và các tập tin trên máy tính. Sinh viên phải tuyệt đối tuân thủ theo quy định này, nếu không sẽ bị trừ điểm rất nặng.
• Tạo thư mục trống ThiGIS_tensinhvien (tên sinh viên không dấu gồm cả họ và tên. Thí dụ ThiGIS_trandacdan)
• Chép các tập tin cần thiết từ thư mục DethiGIS_TCTP05_26Jan08 vào thư mục ThiGIS_tensinhvien
• Kể từ lúc này sinh viên chỉ làm việc trong thư mục ThiGIS_tensinhvien. Chỉ chấm các kết quả trong thư mục này mà thôi.

Câu I: số hóa bản đồ
- Dùng tập tin ảnh lamdong.jpg để số hóa:
• Lớp thông tin 1: ranh giới hành chính 2 huyện Di Linh, Đức Trọng (polygon). Các trường (field) cần phải có: 1/ ID, 2/ diện tích (dientich) tính bằng function area km2, 3/ dân số (danso) lấy số liệu từ bảng góc dưới phải của ảnh bản đồ Lâm Đồng và 4/ mật độ dân số (matdo) tính bằng danso/dientich.
• Lớp thông tin 2: các đoạn quốc lộ (QL 20) đi qua 2 huyện Di Linh và Đức Trọng (polyline)
- Sắp xếp lớp thông tin 1 ở dưới và lớp thông tin 2 ở trên sao cho cả 2 huyện đều nhìn thấy trên cửa sổ (view entire layer / all layers), sau đó lưu lại thành tập tin workspace CauMotA.wor
- Quốc lộ 20 chia huyện Di Linh thành hai phần. Hãy tính diện tích của hai phần đó (Hướng dẫn: dùng Objects/Polyline split). Hãy phân biệt hai phần đó bằng hai màu khác nhau (xanh và đỏ), thể hiện các diện tích đó lên cửa sổ bằng một browser window, sau đó lưu lại thành tập tin workspace CauMotB.wor

Câu II: chuẩn bị một bản in (layout)
- Các tập tin cần dùng: 1/ xa (ranh giới các xã toàn tỉnh Lâm Đồng); 2/ rive (hệ thống thủy văn, sông suối toàn tỉnh Lâm Đồng); 3/ road (quốc lộ toàn tỉnh Lâm Đồng); 4/ tlo (tỉnh lộ toàn tỉnh Lâm Đồng).
- Chỉ giữ lại các phần thuộc 2 huyện Di Linh và Đức Trọng và đổi tên các tập tin tương ứng thành xa_haihuyen, rive_haihuyen, road_haihuyen, tlo_haihuyen. (Hướng dẫn: Query/Select để chỉ chọn 2 huyện, save copy as để thành xa_haihuyen, sau đó dùng xa_haihuyen làm dao cắt để cắt bằng Objects/Erase outside các lớp rive, road, tlo).
- Xem tập tin ảnh Hanhchinh_Bahuyen.jpg như một ví dụ để biết phải thể hiện layout cuối cùng (gồm 4 lớp chồng xếp lên nhau + các cấu thành cần thiết của một bản đồ) như thế nào. Lưu layout này lại bằng một tập tin workspace: haihuyen.wor ./. Hết
 

lepetitchu

Mầm xanh
Bài viết
18
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mà di làm kiếm tiền được mới lạ... Ho ho... Làm chơi thì được chứ kiếm tiền mà chi có những cái đon giản vậy thì chắc còn lâu..!

dư để làm mấy cái như bản đồ vị trí lấy mẫu cho ĐTM, vị trí xả thải cho báo cáo xả thải... chứ ba công ty làng nhàng bên ngoài mấy khi mà có đề tài lớn mà làm GIS chuyên sâu.
nói vậy chứ tạo layout cũng là 1 nghệ thuật đó. cũng chừng đó thứ ịn vào layout nhưng phải có con mắt thẩm mỹ thì mới ra sản phẩm được, ko thì nhìn phát gớm.
 

Phuc_DCTV

Cây công nghiệp
Bài viết
274
Nơi ở
Hà Nội, Việt Nam

hongyen1983

Cỏ 4 lá
Bài viết
63
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đề thi môn học Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Lớp TC05PTTP – Ngày 26/01/08 – Nhóm 1

Thời gian: 75 phút trên máy tính tại phòng máy Khoa Kinh tế.
Lưu ý:
1/ Câu I và Câu II độc lập với nhau
2/ Quy định về tổ chức các thư mục và các tập tin trên máy tính. Sinh viên phải tuyệt đối tuân thủ theo quy định này, nếu không sẽ bị trừ điểm rất nặng.
• Tạo thư mục trống ThiGIS_tensinhvien (tên sinh viên không dấu gồm cả họ và tên. Thí dụ ThiGIS_trandacdan)
• Chép các tập tin cần thiết từ thư mục DethiGIS_TCTP05_26Jan08 vào thư mục ThiGIS_tensinhvien
• Kể từ lúc này sinh viên chỉ làm việc trong thư mục ThiGIS_tensinhvien. Chỉ chấm các kết quả trong thư mục này mà thôi.

Câu I: số hóa bản đồ
- Dùng tập tin ảnh lamdong.jpg để số hóa:
• Lớp thông tin 1: ranh giới hành chính 2 huyện Di Linh, Đức Trọng (polygon). Các trường (field) cần phải có: 1/ ID, 2/ diện tích (dientich) tính bằng function area km2, 3/ dân số (danso) lấy số liệu từ bảng góc dưới phải của ảnh bản đồ Lâm Đồng và 4/ mật độ dân số (matdo) tính bằng danso/dientich.
• Lớp thông tin 2: các đoạn quốc lộ (QL 20) đi qua 2 huyện Di Linh và Đức Trọng (polyline)
- Sắp xếp lớp thông tin 1 ở dưới và lớp thông tin 2 ở trên sao cho cả 2 huyện đều nhìn thấy trên cửa sổ (view entire layer / all layers), sau đó lưu lại thành tập tin workspace CauMotA.wor
- Quốc lộ 20 chia huyện Di Linh thành hai phần. Hãy tính diện tích của hai phần đó (Hướng dẫn: dùng Objects/Polyline split). Hãy phân biệt hai phần đó bằng hai màu khác nhau (xanh và đỏ), thể hiện các diện tích đó lên cửa sổ bằng một browser window, sau đó lưu lại thành tập tin workspace CauMotB.wor

Câu II: chuẩn bị một bản in (layout)
- Các tập tin cần dùng: 1/ xa (ranh giới các xã toàn tỉnh Lâm Đồng); 2/ rive (hệ thống thủy văn, sông suối toàn tỉnh Lâm Đồng); 3/ road (quốc lộ toàn tỉnh Lâm Đồng); 4/ tlo (tỉnh lộ toàn tỉnh Lâm Đồng).
- Chỉ giữ lại các phần thuộc 2 huyện Di Linh và Đức Trọng và đổi tên các tập tin tương ứng thành xa_haihuyen, rive_haihuyen, road_haihuyen, tlo_haihuyen. (Hướng dẫn: Query/Select để chỉ chọn 2 huyện, save copy as để thành xa_haihuyen, sau đó dùng xa_haihuyen làm dao cắt để cắt bằng Objects/Erase outside các lớp rive, road, tlo).
- Xem tập tin ảnh Hanhchinh_Bahuyen.jpg như một ví dụ để biết phải thể hiện layout cuối cùng (gồm 4 lớp chồng xếp lên nhau + các cấu thành cần thiết của một bản đồ) như thế nào. Lưu layout này lại bằng một tập tin workspace: haihuyen.wor ./. Hết

Gis học và làm việc hoàn toàn khac nhau, co ai làm bản đồ chưa?
 

green_leaf

Cây ăn trái
Bài viết
84
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
dân môi trường ra trường cũng chả cần biết đến số hoá. Sử dụng bản đồ số có sẵn, đưa được các lớp cần thiết lên, đưa toạ độ khảo sát, lập bản đồ chuyên đề, tạo layout in ấn, thế là đủ rồi.

Nên là câu 1 khó nhưng chả có tính ứng dụng gì cả. Đề thi GIS ngày trước của bên mình là đưa điểm lê nbản đồ và tạo bản đồ chuyên đề cơ.
 
scroll-topTop