Điều kiện đối với cửa hàng bán LPG chai

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Điều kiện đối với cửa hàng bán LPG chai

Cửa hàng bán LPG chai phải đáp ứng các Điều kiện dưới đây:

1. Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

2. Đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo về phòng cháy và chữa cháy, an toàn theo quy định hiện hành.

4. Đối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai địa Điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Top