Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ĐTM - công thức tính lượng chất bẩn tích tụ lại trong khu vực dự án

sutter_mil

New Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công thức tính lượng chất bẩn tích tụ trong một thời gian theo tài liệu "Phương pháp Đánh giá tác động Môi trường" của tác giả Trần Đông Phong, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, NXB Hà Nội - tháng 7/2009:
M=Mmax(1- e-Kzt)x F
Trong đó: k - hệ số dòng chảy;
F - Diện tích khu vực (m2);
Kz - Hệ số động học tích lũy chất bẩn;
t - Thời gian tích lũy chất bẩn;
 
Top