ĐTM dự án đầu tư nhà máy xử lý thô hạt cà phê

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

ththao

Cây ăn trái
Bài viết
93
Nơi ở
TP.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mở đầu
Chương 1: Mô tả dự án
Chương 2: Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội
Chương 3: Đánh giá tác động môi trường của dự án
Chương 4: Biện pháp giảm thiểu
Chương 5: Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường
Chương 6: Các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường
Chương 7: Dự toán kinh phí
Chương 8: Tham vấn ý kiến cộng đồng
Chương 9: Chỉ dẫn nguồn
Kết luận và kiến nghị

Nguồn: mtx.vn
 

Đính kèm

scroll-topTop