ĐTM dự án đầu tư nhà máy xử lý thô hạt cà phê

ththao

Cây ăn trái
Bài viết
93
Nơi ở
TP.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mở đầu
Chương 1: Mô tả dự án
Chương 2: Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội
Chương 3: Đánh giá tác động môi trường của dự án
Chương 4: Biện pháp giảm thiểu
Chương 5: Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường
Chương 6: Các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường
Chương 7: Dự toán kinh phí
Chương 8: Tham vấn ý kiến cộng đồng
Chương 9: Chỉ dẫn nguồn
Kết luận và kiến nghị

Nguồn: mtx.vn
 

Đính kèm

  • DTM.Cafe.SBVPrint(2).rar
    677.6 KB · Lượt xem: 1,139
scroll-topTop