Ứng dụng Gom Rác GRAC

ĐTM đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương TP.HCM

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
UỶ BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
-------------------------------------------BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP. HCM TUYẾN SỐ 2: BẾN THÀNH - THAM LƯƠNG
(Giai đoạn lập dự án đầu tư)
Báo cáo đã được chỉnh sửa bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định, họp ngày 25/12/2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh
 

Đính kèm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới

Top