Ứng dụng Gom Rác GRAC

ĐTM nhà máy sản xuất rượu cồn

#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Em dựa theo thông tư 26 về làm đề án bảo vệ môi trường. TT nghị định 29 về cam kết, DTM. Báo cáo giám sát theo CV 3105. Xem nghị định 117 về mức phạt mtruong để hiễu rõ luật. Xem xét trường hợp nào thì nên làm DTM. Khảo sát thực tế nhà máy cồn rượu, dựa vào công ngệ dây chuyền mà làm.
 
Top