Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ĐTM tòa nhà BIDV

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

daibangxanh

Well-Known Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

DỰ ÁN

XÂY DỰNG TÒA THÁP NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – BIDV​
Dự án có tầng hầm sâu 13m
(Đã chỉnh sửa và bổ sung theo Ý kiến của Hội đồng thẩm định
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường họp ngày 04 tháng 3 năm 2009)
TP. Hồ Chí Minh, 2009
 

Đính kèm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top