Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

DTM

mta_k52

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Việt Nam có nên thành lập Ủy Ban DTM riêng không nhỉ
Mình muốn Bộ TN&MT thành lập riêng UB DTM ra, Như thế mới có thể làm 1 cách công khai và chung thực nhất,
Chủ dự án làm thì mình thấy không được hợp lý lắm
DTM phải có UB riêng để giám sát cũng như thành lập, như thế sẽ khoa học hơn:034:
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Không hẳn là thế đâu bạn ạ:
thứ nhất, chủ dự án là ng hiểu rõ nhất về dự án của họ.
thứ hai, họ là ng chịu trách nhiệm chính về việc kinh doanh sản xuất của họ, nếu một cơ quan khác lập dtm mà bắt họ cam kết thực hiện theo dtm và chịu trách nhiệm trc pháp luật thì đâu có được.
Thứ 3, nếu có một cơ quan như thế sẽ dẫn tới sự độc quyền, sách nhiễu, việc tiến hành kinh doanh sản xuất sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Đó là một số ý kiến của mình! thân ái!
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Các bác ơi, lần này mình phải trung sức mới được, hiện đang có dự thảo Nghị định về ĐTM, Cam kết, Quy hoạch môi trường cần đống góp ý kiến để hoàn thiện. Các bạn có thấy, nếu như Trung tâm quan trắc môi trường mà tiến hành tư vấn lập ĐTM, CK BVMT và các thủ tục về môi trường thì có khách quan không (khác nào tự làm tự thẩm)? như thế thì còn gì là cạnh tranh tự do nữa đúng không các bạn! Mình nghĩ nên đóng góp ý kiến cho dự thảo về vấn đề này (làm rõ nhiệm vụ của Trung tâm quan trắc đối với Sở trực thuộc) như vậy thì mới có đất sống cho ae tư vấn mình chứ.
 

mta_k52

New Member
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
mình hiểu ý kiến của thủy chiều đỏ
nhưng ủy ban DTM sẽ quy tụ nhiề chuyên gia về các vấn đề mà 1 báo cáo DTM cần có
nếu chủ dự án thành lập thì tất nhiên họ sẽ làm mọi cách để giảm kinh phí hoạt động cũng như khai không đúng sự thật về dự án của họ. Vì thế mà không thể kiểm soát đươc tình hình môi trường của dự án đó một cách chính xác nhất híc hic
đấy là ý kiến của riêng mình :D
 
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Bạn Mta_k52 ơi. Ai lập đi nữa thì những người chuyên gia mà bạn muốn đưa vào UB đo sao không để họ là những Phản biện Ub mà bạn nói đó có lẽ nó giống thường trực hội đồng thẩm định hơn. Dù chủ dự án làm thế nào đi nữa thì việc thông qua vẫn phải qua hội đồng thẩm định, mà hội đồng thẩm định ở đây có thể mời các chuyên gia, giáo sư đầu ngành làm phản biện trong một hội nghị thẩm định đúng không.
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Các bác xem QĐ này có đúng không nhe? em thấy cái này sai thì phải.
QĐ V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Số: 880/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động
môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;
Căn cứ Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18/8/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 149/TTr-STNMT ngày 10 tháng 6 năm 2010 V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án:
- Dự án 1: “Nhà máy sản xuất gạch Tuynel công suất 20 triệu viên/năm - Khu công nghiệp Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn” do Công ty cổ phần Toàn Phát làm chủ dự án.
- Dự án 2: "Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng" do Công ty TNHH thương mại vận tải và xây dựng Tiến Đạt làm chủ dự án.
Thành phần Hội đồng thẩm định bao gồm các ông có tên sau đây:
1. Ông: Hoàng Văn Đoàn - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông: Nguyễn Đình Duyệt - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường - Ủy viên thư ký;
3. Ông: Nông Phương Đông - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên phản biện 1;
4. Ông: Trần Tiến Minh - Phó giám đốc Sở Công thương - Ủy viên phản biện 2;
5. Ông: Triệu Cao Tấn - Phó giám đốc Sở Y tế - Uỷ viên;
6. Ông: Nguyễn Kim Tiến - Phó giám đốc Sở Xây dựng - Uỷ viên;
7. Ông: Nông Ngọc Tăng - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Uỷ viên;
8. Ông: Dương Văn Chiều - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên;
9. Ông: Ong Ngọc Hoàn - Trưởng phòng Kinh tế chuyên ngành - Văn phòng UBND tỉnh - Uỷ viên.
Căn cứ vào tính chất, nội dung và mức độ tác động môi trường của các dự án Thường trực Hội đồng có thể mời thêm các chuyên gia tham dự Hội đồng thẩm định.
Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm Thường trực Hội đồng, tiến hành các thủ tục theo quy định để tổ chức phiên họp thẩm định.
Điều 3. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án nêu trên, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và gửi kết quả cho Thường trực Hội đồng. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn thu phí thẩm định theo quy định của Pháp luật.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công ty cổ phần Toàn Phát, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải và xây dựng Tiến Đạt và các Ủy viên của Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Bình
 
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình nghĩ quyết định trên của UBND tỉnh Lạng Sơn có một số lỗi như:
- Tên của Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định sai, vì không có dự án cải tạo phục hồi môi trường trong đó. Nếu có, chỉ đúng với dự án nhà máy gạch tuynel có khai thác mỏ sét cần thực hiện lập dự án cải tạo, phục hồi MT theo TT34/2009.
- Quyết định trên không phù hợp với Thông tư 05/2008/TT-BTNMT về lập báo cáo ĐMC, ĐTM và Cam kết BVMT, quyết định thành lập Hội đồng được ban hành với từng dự án riêng biệt, không gộp lại như kiểu này.
Cái này chắc do chuyên viên của Chi cục MT tham mưu sai.
 
#9
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Các bác xem QĐ này có đúng không nhe? em thấy cái này sai thì phải.
QĐ V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Số: 880/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động
môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;
Căn cứ Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18/8/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 149/TTr-STNMT ngày 10 tháng 6 năm 2010 V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án:
- Dự án 1: “Nhà máy sản xuất gạch Tuynel công suất 20 triệu viên/năm - Khu công nghiệp Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn” do Công ty cổ phần Toàn Phát làm chủ dự án.
- Dự án 2: "Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng" do Công ty TNHH thương mại vận tải và xây dựng Tiến Đạt làm chủ dự án.
Thành phần Hội đồng thẩm định bao gồm các ông có tên sau đây:
1. Ông: Hoàng Văn Đoàn - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông: Nguyễn Đình Duyệt - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường - Ủy viên thư ký;
3. Ông: Nông Phương Đông - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên phản biện 1;
4. Ông: Trần Tiến Minh - Phó giám đốc Sở Công thương - Ủy viên phản biện 2;
5. Ông: Triệu Cao Tấn - Phó giám đốc Sở Y tế - Uỷ viên;
6. Ông: Nguyễn Kim Tiến - Phó giám đốc Sở Xây dựng - Uỷ viên;
7. Ông: Nông Ngọc Tăng - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Uỷ viên;
8. Ông: Dương Văn Chiều - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên;
9. Ông: Ong Ngọc Hoàn - Trưởng phòng Kinh tế chuyên ngành - Văn phòng UBND tỉnh - Uỷ viên.
Căn cứ vào tính chất, nội dung và mức độ tác động môi trường của các dự án Thường trực Hội đồng có thể mời thêm các chuyên gia tham dự Hội đồng thẩm định.
Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm Thường trực Hội đồng, tiến hành các thủ tục theo quy định để tổ chức phiên họp thẩm định.
Điều 3. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án nêu trên, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và gửi kết quả cho Thường trực Hội đồng. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn thu phí thẩm định theo quy định của Pháp luật.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công ty cổ phần Toàn Phát, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải và xây dựng Tiến Đạt và các Ủy viên của Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Bình
còn mình thì lại thấy 2 Ủy viên phản biện chả phải là dân môi trường gì cả. Điều này có quan trọng lắm ko nhỉ?
 
Top